Název: Postavení menšin v České republice nejen z pohledu právních úprav
Další názvy: Status of minorities in the Czech Republic not only in terms of legal regulations
Autoři: Ziegler, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3694
Klíčová slova: cizinci;migrace;integrace;diskriminace;majoritní společnost;mezinárodní právo;mezinárodní smlouvy;menšina;zákonná úprava;legislativa
Klíčová slova v dalším jazyce: foreigners;migration;integration;discrimination;majority society;international contracts;international agreement;minority;legal regulation;legislation
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o procesech integrace menšin v České republice do majoritní společnosti. Jsou v ní postiženy hlavní skupiny menšin sídlící na území ČR. Prvá část práce obsahuje základní specifikaci těchto menšin. Část na ni navazující rozebírá procesy migrace ? příčiny, trendy a modely. Dále je zde řešena problematika některých právních úprav dané oblasti. Náplní posledního bodu je současný obraz společnosti vůči menšinám.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes processes of integration of minorities in the Czech Republic into majority society. It encompasses the main groups of minorities residing within the territory of the Czech Republic. The first part of the thesis gives the basic characteristics of these minorities. The next part examines the migration processes: causes, trends, and models. Furthermore, the issues of some legal regulations of respective sphere are addressed here. The last point of the thesis provides a current picture of society in relation to minorities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
EXDP.pdfPlný text práce515,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ziegler-VP.pdfPosudek vedoucího práce716,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ziegler-OP.pdfPosudek oponenta práce623,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ziegler-PR.pdfPrůběh obhajoby práce391,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.