Název: Územní veřejná správa a její ústavní základy
Další názvy: Regional public administration and its constitutional basics
Autoři: Veselý, Vratislav
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3697
Klíčová slova: veřejná správa;státní správa;samospráva;ústava;obec;kraj;reforma veřejné správy
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;state administration;self-government;constitution law;municipality;region;reform of public administration
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je územní veřejná správa a její ústavní základy. Toto téma se dotýká každodenního života občanů, je tedy vysoce aktuální i vzhledem k nedávno proběhnuté reformě veřejné správy. V rámci Evropské unie je kladen stále větší důraz přiblížení veřejné správy občanům. Orgány, které si občané sami volí a které k nim mají nejblíže, jsou ve většině států právě orgány územní samosprávy, a proto jsou vhodným subjektem pro správu místních záležitostí. Důležitou roli má územní samospráva také jako konkurenční subjekt vůči moci státní. Tímto významně přispívá k pluralitě moci ve státě a zabraňuje tak soustředění moci v jediném mocenském centru. Smyslem této práce je systematická analýza teoretických východisek zakotvení územní samosprávy v Ústavě České republiky za účelem zhodnocení stávajícího fungování územní samosprávy. Teoretická část práce je zaměřena na explikaci pojmů veřejná správa, státní správa a samospráva právě na ústavně-právním základě. Na základě podrobného studia Ústavy a ústavních zákonů zde analyzuji zakotvení územní veřejné správy. Druhá část práce je zaměřena na reformu státní správy a situaci, která v územní samosprávě nastala po této reformě. Dále jsou zde analyzovány kontrolní mechanismy ústavnosti výkonu samosprávy, popsán princip dobré správy a dodána vlastní analýza de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this diploma thesis is territorial governance and its constitutional foundations. Grounds of this topic leads everyday life of all citizens. Also is highly actual, because of reform of public administration. Through all Europe Union are obvious tendencies to approximate communal administration to public. Authorities, which are voted are also close to public and usually are useful for management of local administration. Local government has important role and also competitive entity to state power. Thereby make to plurality of state power and prevent concentration of power in one center. Meaning of this diploma thesis is systematic analysis of theoretical recourses local government in Constitution of The Czech Republic with purpose of rating current condition of local government. Theoretical part of this diploma thesis is focused on explication of concepts public administration, state power, administration and local government with accent on Constitution of The Czech Republic. Second part of this thesis describes reform of Administration and situation, which occur after this reform. Further here are analysis control mechanisms of the Constitution with accent on local government, describes principle of good governance and added own analysis de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Uzemni verejna sprava a jeji ustavni zaklady.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely-VP.pdfPosudek vedoucího práce444,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely-OP.pdfPosudek oponenta práce553,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely-PR.pdfPrůběh obhajoby práce275,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.