Název: Municipality a občané
Další názvy: Municipality and citizens
Autoři: Silovská, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3699
Klíčová slova: obec;obecní úřad;občan;demokracie;zapojování veřejnosti;participace občanů;přímá demokracie;samospráva;veřejná správa;místní samospráva;místní referendum
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;citizen;local democracy;participation;direkt democracy;publict administration;selfgoverment;local government;managing public affairs;local referendum
Abstrakt: Samosprávné orgány zavádějí demokratické formy partnerství občana a obce na správě věřejných záležitostí. Tyto jsou odvozeny od práva a schopnosti místních orgánů v mezích stanovených zákonem, v rámci jejich právní, politické a společenské odpovědnosti a zájmu místních komunit spravovat věci veřejné. Každý proces zapojení veřejnosti do rozhodování by měla být založena na koherentní a logické strategii. Aby byla zaručena úspěšná spolupráce je důležité rozlišit různé stupně a fáze participace, k nimž se pak možné přiřadit odpovídající intenzitu a spolurozhodování ve veřejné věci. Výhodou zapojení veřejnosti je kvalitnější rozhodnutí odpovídající místním podmínkám. Zapojení věřejnosti zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost procesu rozhodování, zajišťuje různorodost názorů a stanovisek, zrychluje připravovaný plánovací proces a pomůže odhalit nezamýšlené důsledky v čase. Celkově to představuje vývoj sociálního kapitálu ve společnosti, protože jeho práce je často spojována s úspěšným jednáním k dosažení veřejných cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: Local authorities introduce a democratic form of welfare where citizens také care of their own affairs. It is derived from the right and ability of local authorities within the limits set by law, within their legal, political and social responsibility and interest of local communities to manage public affairs. Every process of public involvement in decision-making should be based on a coherent and logically though scenario / strategy. In order to guarantee successful pulic involvement it is important to recognize the various stages of pre-preparation process, project or decision. And then on can assign them an appropriate intensity of public engagement, including appropriate methods and techniques. The advatage of involving the public is a generally better decision maging process. It increases the transparency and credibility of the decision maging process, different opinions and points of wiew are involved, and it is posible to detect unintended consequences in time. Overall, this represents the development of social capital in the community because its work is often associated with successful negotiations in order to achieve public goals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Municipality a obcane.pdfPlný text práce306,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silovska-VP.pdfPosudek vedoucího práce446,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silovska-OP.pdfPosudek oponenta práce385,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Silovska-PR.pdfPrůběh obhajoby práce296,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.