Název: Právní prostředky ochrany občanských práv v rámci veřejné správy
Další názvy: Legal means of protecting civil rights in the public administration
Autoři: Müllerová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3703
Klíčová slova: právo na svobodný přístup k informacím;právo občanů podílet se na chodu veřejné správy;ochrana před nezákonnými právními předpisy;ochrana před nezákonnou nečinností veřejné správy;ochrana osobních údajů;veřejný ochránce práv
Klíčová slova v dalším jazyce: right to information;right of citizens to participate in the conduct of public administration;protection against illegal regulations;protection against illegal inactivity of public administration;privacy;ombudsman
Abstrakt: Ve své diplomové práci na téma ?Právní prostředky ochrany občanských práv v rámci veřejné správy?, které jsem si zvolila zejména z důvodu významu z hlediska občanských práv, jsem se pokusila o určitý rozbor a zamyšlení nad touto problematikou. V prvé části své práci jsem se zaměřila na právo na svobodný přístup k informacím, dále na právo občanů podílet se na chodu veřejné správy, ochranu před nezákonnými právními předpisy, ochranu před nezákonnou nečinností veřejné správy, ochranu osobních údajů a veřejného ochránce práv. Cílem mé práce bylo především zachytit systematický a komplexní pohled na problematiku ochrany občanských práv, zejména pak přehledně a souhrnně vymezit jednotlivé typy právních prostředků ochrany těchto práv, které jsou občanům poskytovány českým právním řádem, ale také řadou mezinárodních dokumentů.
Abstrakt v dalším jazyce: For my thesis I have chosen the topic "Legal means of protection of civil rights in the public administration? because this issue affects the lives of everyone of us. Legal means of protection of civil rights found in the first place in the Czech Constitution and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. These two legal documents are the most important in the area of civil rights at all. The aim of my thesis was to capture the systematic and comletely view on the issue of protection of civil rights, especially clearly and collectively define the various types of legal means provided by Czech law, but also a number of international documents. I hope that goal of my work, I managed to fill and this work became not only benefit me but also for other readers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce446,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova-OP.pdfPosudek oponenta práce636,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mullerova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce355,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.