Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Žvaková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3713
Klíčová slova: vyvlastnění;zákon o vyvlastnění;vyvlastňovací řízení;vlastnické právo;veřejný zájem;dohoda;náhrada
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;expropriation act;compensation for expropriation;property rights;public property;agreement;compensation
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o komplexním popisu institutu vyvlastnění, který představuje nejzávaznější zásah státu do majetkových práv. Nejprve se autorka v práci zabývá historickými souvislostmi tohoto institutu v českém právním řádu, prameny práva vztahující se k dané problematice, vymezením základních pojmů s tématem souvisejících a následné odlišení od jiných zásahů do vlastnického práva. Jádro práce tvoří detailní analýza hmotněprávní a procesněprávní podle právní úpravy obsažené v zákoně č. 184/2006 Sb.,o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění). Autorka se v práci snaží provést teoretický rozbor institutu vyvlastnění, zhodnotit ho a na závěr určit jeho význam pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a comprehensive description of the Institute of expropriation, which represents the most serious interference with property rights. First, the author of the work deals with the historical background of this institute in the Czech legal system, sources of law relating to the issue, by defining the basic concepts related to the topic and subsequent differentiation from other interference with property rights. The core thesis is a detailed analysis of the substantive and procedural law according contained in Act No. 184/2006 Coll. On withdrawal or restriction of ownership rights to the land or building (on expropriation). In this thesis the author is trying to institute expropriation theoretical analysis, evaluate it, and finally determine its meaning for practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSR) / Theses (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vyvlastneni - Zvakova Petra.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce406,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvakova-OP.pdfPosudek oponenta práce591,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvakova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce305,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.