Title: Několik zamyšlení nad smluvním právem ve sportu
Authors: Pauly, Jan
Citation: Právnické listy. 2020, č. 1, s. 31-37.
Issue Date: 2020
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2020/PravnickeListy201e.pdf
http://hdl.handle.net/11025/37203
ISSN: 2533-736X
Keywords: sport;právo;sportovní právo;autonomní právo;smlouva
Keywords in different language: sport;law;sports law;autonomous law;contract
Abstract: Problematika smluvního práva ve sportu si jisté zasluhuje v dnešní dobé zvýšenou pozornost. Je totiž velmi frekventovaným pfedmétem nejen akademického, ale též celospolečenského diskurzu, který však nékdy naráží na bariéru v podobé neznalosti nékterých základních kontur tohoto odvétví. V tomto kontextu tak autor v článku vénuje pozornost jednak otázkám, co je tŕeba rozumčt smluvním právem ve sportu, a jednak základním oblastem a podobám uplatnéní smluvního práva ve sportu.
Abstract in different language: Contract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author in the article focuses on both — the issues of contract law in sport industry, and the basic areas and forms of application of contract law in sport.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy201e.pdfPlný text5,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.