Title: Funkce Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám platným na území ČR
Other Titles: Function of the Industrial Property Office in relation to trademarks valid in the Czech Republic
Authors: Beneš, Josef
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: LEISCH Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37228
Keywords: ochranná známka;úřad průmyslového vlastnictví;rozlišovací způsobilost;úřední průzkum;námitkové řízení;certifikát registrace;doba platnosti;obnova zápisu;rejstřík ochranných známek;rešerše;legislativní změna
Keywords in different language: trademark;industrial property office;distinctive character;official survey;opposition proceedings;registration certificate;validity period;renewal of registration;trade mark register;search;legislative change
Abstract: V rámci této diplomové práce se autor rozhodl zaměřit se na funkci Úřadu průmyslového vlastnictví ve vztahu k ochranným známkám platným na území ČR. Definovány tedy budou základní pojmy k dané problematice, dále se bude zkoumat přihláška národní ochranné známky, ochranné známky Evropské unie, Mezinárodní ochranné známky s designací pro ČR nebo EU a funkci a vztah Úřadu po celou dobu řízení. Dále bude rozebrán systém námitkového řízení u národní přihlášky a zásadní změny v platné právní úpravě hlavně po 01. 01. 2019.
Abstract in different language: Within this diploma thesis, the author decided to focus on the function of the Industrial Property Office in relation to trademarks valid in the Czech Republic. Thus, the basic concepts of the issue will be defined, the application of the national trademark, the European Union trademark, the International trademark with designation for the Czech Republic or the EU and the function and relationship of the Office throughout the proceedings will be examined. Furthermore, the system of opposition proceedings in the national application and fundamental changes in the valid legal regulation will be discussed, mainly after 01/01/2019.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Benes J..pdfPlný text práce33,87 MBAdobe PDFView/Open
Benes - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce604,01 kBAdobe PDFView/Open
Benes - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Benes - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce291,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.