Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorForejtová, Marcela
dc.contributor.refereeValeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-24
dc.date.accessioned2020-07-17T13:39:48Z-
dc.date.available2018-3-31
dc.date.available2020-07-17T13:39:48Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-28
dc.identifier77615
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37235-
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je vzdělávací politika a vybrané problémy, které se ve vzdělávací politice vyskytují. Cílem této diplomové práce je analyzovat dílčí problémy, které sužují vzdělávací politiku našeho státu a poukázat na nejdůležitější oblasti, ve kterých jsou spatřovány nedostatky. Dalším cílem je zanalyzovat stávající situaci inkluzivního vzdělávání na vybraných základních školách a porovnat zkušenosti a názory mezi učiteli a rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní kapitola je věnována teorii vzdělávací politiky. Zabývá se hlavními funkcemi a cíli vzdělávací politiky, popisuje nástroje a principy a zabývá se strukturou vzdělávací politiky a subjekty, které do ní spadají. Druhá kapitola je zaměřena přímo na vzdělávací systém České republiky. Třetí kapitola pojednává o vzdělávací politice Evropské unie. Čtvrtá kapitola práce je zaměřena na vybrané problémy vzdělávací politiky. Jedná se o multikulturní výchovu, celoživotní učení a vzdělávání dospělých, financování školství a problémy typické pro terciární vzdělávání. Největší prostor je věnován problematice inkluze a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Praktická část je zaměřena na inkluzi a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi. Srovnává informace o tom, jaké názory na inkluzi zastávají učitelé základních škol a jaký pohled na celou situaci zaujímají rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.cs
dc.format92
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectteorie vzdělávací politikycs
dc.subjectvzdělávací systém črcs
dc.subjectvzdělávací politika eucs
dc.subjectproblémy ve vzdělávací politicecs
dc.subjectmultikulturní výchovacs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectvzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebamics
dc.subjectceloživotní vzdělávánícs
dc.subjectfinancování školstvícs
dc.subjectproblémy terciárního vzdělávánícs
dc.titleVybrané problémy vzdělávací politikycs
dc.title.alternativeSelected problems of educational policyen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programVeřejná správa
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of this diploma thesis is educational policy and selected problems that occur in educational policy. The aim of this diploma thesis is to analyze partial problems that detract from the educational policy of our state and to point out the most important areas in which shortcomings are seen. Another objective is to analyze the current situation of inclusive education at selected primary schools and to compare experiences and opinions between teachers and parents of children with special educational needs. The introductory chapter is devoted to the theory of educational policy. It deals with the main functions and objectives of educational policy, describes tools and principles, and deals with the structure of educational policy and the subjects involved. The second chapter focuses on the educational system of the Czech Republic. The third chapter deals with the education policy of the European Union. The fourth chapter focuses on selected issues of educational policy. These include multicultural education, lifelong learning and adult education, funding for education and problems typical of tertiary education. The greatest space is devoted to the issue of inclusion and education of children with special educational needs. The practical part is focused on inclusion and education of children with special educational needs in practice. It compares information on the views of primary school teachers about inclusion and the view of parents about children with special educational needs.en
dc.subject.translatedtheory of educational policyen
dc.subject.translatededucation system of the czech republicen
dc.subject.translatededucational policy of the euen
dc.subject.translatedproblems in educational policyen
dc.subject.translatedmulticultural educationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatededucation of children with special educational needsen
dc.subject.translatedlifelong learningen
dc.subject.translatedfinancing of educationen
dc.subject.translatedproblems of tertiary educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Forejtova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Forejtova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce641,63 kBAdobe PDFView/Open
Forejtova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce763,41 kBAdobe PDFView/Open
Forejtova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce275,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.