Title: Analýza nezaměstnanosti ve zvoleném regionu České republiky
Other Titles: Analysis of unemployment in selected region of the Czech Republic
Authors: Mimra, Miroslav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37244
Keywords: nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti;pracovní trh;politika zaměstnanosti;hlavní město praha
Keywords in different language: unemployment;unemployment rate;labour market;employment policy;the capital city prague
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí: na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je založena na vymezení základních termínů souvisejících s trhem práce a nezaměstnaností. Jsou v ní popsány způsoby měření, typologie a důsledky nezaměstnanosti. Dále pak rizikové skupiny na pracovním trhu, státní politika nezaměstnanosti a základní právní úprava. Praktická část práce uvádí výsledky analýzy dat nezaměstnanosti pro vybraný region, kterým je hlavní město Praha. V současné době je v Praze velmi nízká míra nezaměstnanosti. Největší podíl nezaměstnaných se aktuálně vyskytuje u věkové skupiny osob 35 až 44 let. Hlavní podíl na pracovním trhu zaujímá terciální sektor. V současnosti převažuje nabídka volných pracovních míst nad počtem nezaměstnaných. Pracovní trh není ovlivňován sezónním kolísáním a vykazuje stabilitu. Mezi nezaměstnaností mužů a žen v Praze neexistují oproti ČR výrazné rozdíly. Jako zásadní problém se ovšem jeví tzv. slabé ročníky, tj. generace zaměstnanců, které budou postupně přicházet na trh práce. Lze očekávat, že se nedostatek pracovní síly v budoucnu ještě prohloubí. Tento nedostatek pracovní síly bude pravděpodobně kompenzován přílivem občanů jiných národností do ČR. Pozitivním zjištěním je fakt, že došlo ke zvýšení počtu nabízených míst pro osoby se zdravotním postižením. To však zatím bohužel nemělo zásadní vliv na pokles nezaměstnanosti u této skupiny osob; příčinám tohoto jevu a možným změnám by bylo dobré věnovat v budoucnu zvláštní pozornost. Co se týče osobních názorů občanů na práci a témata s ní související, bylo na základě provedeného kvantitativního šetření zjištěno např. to, že v případě ztráty zaměstnání by respondenti pro hledání nového pracovního umístění nejvíce využívali internet. Novou pracovní pozici by začali hledat ihned po ztrátě současného zaměstnání. V případě nalezení výhodnější práce by byli respondenti ochotni současnou pozici opustit. Jak šetření ukázalo, pro respondenty je při výběru práce nejvíce důležitá výše odměny. Naopak relativně neočekávané bylo zjištění, že pro mnoho respondentů není až tak relevantní sociální kontakt na pracovišti.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into two sections: a theoretical one and a practical one. The theoretical part is based on relevant literary sources. It traces the basic terms related to labour market and unemployment along with the occupational state policy and legislative instruments available. It describes certain kinds of assessments, typologies, consequences, and impacts of unemployment issues. Furthermore, it outlines some characteristics of risk groups occurring in the employment market. The practical part of this diploma thesis displays the results of the data analysis pertaining to the selected region: Prague, the capital city of the Czech Republic. It considers statistics, comparisons and evaluations. The practical part shows the results of the quantitative and qualitative research which was carried out with a number of respondents who agreed to participate in the poll (in an opinion survey). Potential differences between men and women regarding their behaviour on the job market were taken into consideration; however, no particular differences were proven in the poll. Interesting personal interviews were conducted with three citizens who agreed to talk about their (challenging) private situation and the reason for their official unemployment status. In order to obtain personal views on work, unemployment, unofficial job market and employment office's initiatives, it was recommendable to deploy indirect questioning including unemployment indicator measures in the poll. The current situation in the labour market is relatively stable. There are numerous job vacancies available and the unemployment rate is rather low. However, there are still several issues. To quote just one: It can be expected that in the future, there might be a lack of qualified young workforces. This issue might be solved by means of recruiting foreign citizens; before this, good integration programmes need to be taken into consideration first. In general, the situation in the labour market in Prague is very good at this moment. Nonetheless, it is still necessary to increase the motivation to work in some people and to decrease the unemployment issues. In relation to this, several recommendations were outlined in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslav_Mimra_DP-2019.pdfPlný text práce41,18 MBAdobe PDFView/Open
Mimra N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce670,53 kBAdobe PDFView/Open
Mimra N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce770 kBAdobe PDFView/Open
Mimra - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce298,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.