Title: Hodnocení a kvalita ve veřejné správě, nástroje řízení kvality ve veřejné správě
Other Titles: Evaluation and quality in public administration, quality management tools in public administration.
Authors: Uher, Petr
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37257
Keywords: veřejná správa;hodnocení;řízení kvality;magistrát města
Keywords in different language: public administration;evaluation;quality management;statutory
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením a kvalitou ve veřejné správě a nástroji řízení kvality ve veřejné správě. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem, je popsán vývoj legislativy v této oblasti, a také zmíněn iniciační a poradní orgán vlády České republiky v podobě Rady kvality České republiky. Další část diplomové práce je věnována představení jednotlivých nástrojů řízení kvality, které mohou být institucemi veřejné správy využívány. V praktické části se má čtenář možnost seznámit s analýzou hodnocení a řízení kvality ve Statutárním městě Plzni, která byla provedena za pomoci rozhovorů s pracovníky magistrátu města. Dále jsou v praktické části provedena šetření ohledně hodnocení a řízení kvality ve statutárních městech České Budějovice a Chomutov. Výstupy z jednotlivých analýz a šetření jsou podrobeny zhodnocení a posouzení v poslední kapitole. Závěrem je zmíněno město Plzeň, které může být pro některé v oblasti kvality příkladem. Zároveň je zdůrazněna důležitost uvědomění si nesystémového nastavení ze strany výkonných orgánů České republiky a s tím spojené slabé motivace pro orgány měst a obcí, jenž nemají zájem se uvedenou problematikou zabývat.
Abstract in different language: This thesis deals with the evaluation and quality in public administration and the tool of quality management in public administration. The theoretical part explains the basic concepts related to the topic, describes the development of legislation in this area, and also mentions the initiating and advisory body of the Government of the Czech Republic in the form of the Quality Council of the Czech Republic. The next part of the thesis is devoted to the introduction of individual quality management tools that can be used by public administration institutions. In the practical part, the reader is able to get acquainted with the analysis of evaluation and quality management in the Statutory City of Pilsen, which was conducted with the help of interviews with the staff of the City Hall. Furthermore, in the practical part, there are investigations concerning evaluation and quality management in statutory towns of České Budějovice and Chomutov. Outputs from individual analyzes and surveys are evaluated and assessed in the last chapter. Finally, the city of Pilsen is mentioned, which can be an example for some in the area of quality. At the same time, the importance of awareness of non-systemic settings by the executive bodies of the Czech Republic and the related weak motivation for municipal authorities who are not interested in dealing with this issue is emphasized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP+Uher - finalni verze.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Uher N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce557,95 kBAdobe PDFView/Open
Uher N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce550,64 kBAdobe PDFView/Open
Uher N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce263,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.