Title: VĚDA A UMĚNÍ
Other Titles: SCIENCE AND ART
Authors: Drechslerová, Katharina
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37316
Keywords: talisman;rodina;vztah;předmět
Keywords in different language: talisman;family;relationship;object
Abstract: Bakalářská práce se zabývá intimním vztahem člověka k předmětu. Tématu zdánlivé bezvýznamnosti předmětu a vizualizaci vztahu, který k němu člověk má, jsem se věnovala již ve svých předchozích pracích, ale soustředila jsem se především na své osobní pocity. V bakalářské práci jsem se zaměřila na vztahy ostatních. Zajímala mě podoba vztahu člověk a věc. Citová vazba, kterou lidé mohou k zdánlivě obyčejným věcem mít. Dokumentovala jsem své blízké a jejich osobní předměty - talismany. Vybrané talismany jsem následně fotografovala s jejich majiteli i jejich nejbližšími rodinnými příslušníky - dětmi. Snažila jsem se zachytit vztah rodiny ke zdánlivě nepotřebné, bezvýznamné věci, která má však pro jejího majitele zvláštní osobní význam - především citovou hodnotu. Práce tedy zaznamenává intimní okamžik sdílení osobního předmětu. Fotografovaná věc se stává středobodem kompozice, soustředí na sebe pozornost, stává se fenoménem, který mě zajímá a může zaujmout i diváka.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dedicated to one's intimate relationship to an object. I have already dealt with the topic of the seeming insignificance of the object and its visualization in my previous works, but I have focused primarily on my personal feelings. In my bachelor thesis I focused on the relationships of others. I was interested in the resemblance of the relationship between a man and an object. An emotional link people can have to seemingly ordinary things. I documented my loved ones and their personal things - talismans. I photographed selected talismans with their owners and their closest family - children. I tried to capture the family's relationship to a seemingly useless, negligible thing, which has a significant personal importance for its owner, above all an emotional value. The work records an intimate moment of sharing such a personal object. The captured object becomes the centrepiece of the composition, concentrates the focus on itself, becomes a phenomenon that interests me and can captivate the viewer as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_DRECHSLEROVA.pdfPlný text práce749,56 kBAdobe PDFView/Open
Drechslerova_o.pdfPosudek oponenta práce543,04 kBAdobe PDFView/Open
Drechslerova_v.pdfPosudek vedoucího práce607,29 kBAdobe PDFView/Open
Drechslerova.pdfPrůběh obhajoby práce356,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.