Title: Ochrana osobních údajů ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Other Titles: Personal Data Protection Under the Perspective of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council
Authors: Filipová, Tereza
Referee: Forejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
Pezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37398
Keywords: ochrana osobních údajů;subjekt údajů;správce;zpracovatel;pověřenec pro ochranu osobních údajů;záznamy o činnostech zpracování;posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;dozorový úřad;kodexy chování;evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Keywords in different language: personal data protection;data subject;administrator;processor;data protection officer;records of processing activities;data protection impact assessment;data protection supervisory;codes of conduct;the european data protection board
Abstract: Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Práce je členěna do deseti kapitol, které zahrnují evropsko-právní východiska Nařízení a jeho zasazení do českého právního řádu, vymezení pojmu osobní údaj a základních zásad zpracování. Těžištěm této práce je definice jednotlivých práv subjektů údajů a povinností správců a zpracovatelů. Ve druhé části práce se autorka zaměřuje na postavení dozorového úřadu, možnosti právní ochrany a zvláštní situace zpracování. Poslední část práce demonstruje dopady aplikační praxe Nařízení do činnosti spolků a jejich svazů.
Abstract in different language: This rigorosum thesis deals with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council, i.e. General Data Protection Regulation. The thesis has been divided into ten chapters, comprising EU legislation base of the regulation and its embedding into the Czech legal order, the definition of personal data and general principles of processing the data. The core of the thesis lies in the definition of the data subjects' individual rights and administrators' and processors' obligations. The second part of the thesis focuses on the position of the data protection supervisory, legal protection options and specific processing situations. The final part of the thesis demonstrates the impact of the regulation's implementation practice on the activities of associations and their unions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Tereza Filipova - FINAL.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Filipova RIGO FO.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Filipova RIGO PE.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Filipova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce364,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.