Title: Vliv cyklického zatěžování při vysokých teplotách na žáropevné vlastnosti a mikrostrukturu oceli COST F.
Authors: Melzer, Marek
Advisor: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Kasl Josef, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37616
Keywords: cost f;rotorová ocel;nízkocyklová únava;creep;kvantitativní hodnocení precipitátů;karbidy m23c6;sem
Keywords in different language: cost f;rotor steel;lfc;creep;quantitative evaluation of precipitates m23c6 carbides;sem
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vlivem mechanického zatěžování na mikrostrukturní změny žáropevné vysokochromové oceli COST F. Byly provedeny zkoušky nízkocyklové únavy a zkoušky kombinací únavy a creepu při 600 °C. Byl sledován vývoj karbidů chromu a precipitace Lavesovy fáze. Kvantitativní hodnocení částic na snímcích SEM prokázalo jen nepatrný vliv zatěžování na velikost karbidů M23C6. Únava ani creepu v daném experimentu nevedly k precipitaci nežádoucí Lavesovy fáze, Kvantitativní hodnocení minoritních fází je doplněno o zkoušky tvrdosti.
Abstract in different language: This thesis deals with influence of mechanical loading on microstructural changes of heat resistant high chrome steel COST F. Tests of LFC and LFC+creep at temperature 600 °C were performed. Development of chromium carbides and precipitation of Laves phase were investigated. Using quantitative evaluation of particles on SBM micrographs, only slight increase in size of M23C6 carbides was demonstrated. Either fatigue nor creep in this experiment resulted in precipitation of Laves phase. Quantitative evaluation of minor phasis are supported by hardness measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_MelzerM.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
H_MMelzer.pdfPrůběh obhajoby práce4,56 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Marek Melzer_S17N0048P.pdfPosudek vedoucího práce646,74 kBAdobe PDFView/Open
OP_Marek Melzer_S17N0048P.pdfPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.