Title: Bibliofilie
Other Titles: Bibliophilia
Authors: Kohoutová, Tereza
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Raudenský Martin, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37630
Keywords: bibliofilie;autorská kniha;ilustrace;kniha pro děti;rytí;kombinovaná technika.
Keywords in different language: bibliophilia;author's book;illustration;children's book;engraving;mixed media.
Abstract: Tématem své diplomová práce je Bibliofilie. Autorská kniha je určena dětem mladšího školního věku. Zpracovala jsem tedy autorský text doprovázený ilustracemi na dané téma, digitálně upravila vzhled knižního bloku a dala jej dohromady ručně šitou knižní vazbou o rozměrech 220 mm x 250 mm. Vybrala jsem techniku poškrábání jednotlivých barevných vrstev pro tvorbu ilustrací. Metoda papírového vosku mi pomohla při první vrstvě akrylátu a následném poškrábání. Vosk dovolil sendvičové vrstvení. Obrázek byl doplněn šablonou tisku vybraného písma. Klasická typografie textu příběhu byla doplněna textem spojujícím barvu a techniku obou knih. Pak jsem digitálně zpracovala knižní blok a vytiskla jej na zvolený papír Pop-set s hmotností 170 gr. Vazbu jsem si vybrala ručně šitou na plátěných pásech, pro její sílu při časté manipulaci. Chtěla bych přispět k rostoucí scéně dětské knihy. Chtěla jsem tak připravit knihu s prostorem pro fantazii, hru, kritické myšlení a klasické čtení. Mladý čtenář je schopen posoudit předložené téma.
Abstract in different language: The topic of my thesis is Bibliophilia. The author's book is intended for children of younger school age. So I elaborated the author's text accompanied by illustrations on the given topic, digitally modified the appearance of the book block and put it all together by hand-sewn book binding on the dimensions 220mm x 250mm. I chose the technique of scratching the individual color layers to illustrate illustrations. The paper waxing method has helped me for the first layer of acrylate and subsequent scratching. Wax allowed sandwich layering. The illustration was supplemented by a template print of the selected font. The classic typography of the story's text was complemented by the text linking the color and technique of the two books. Then I digitally processed the book block and printed it on the chosen Pop-set paper with the weight of 170. I chose the binding by hand sewn on canvas strips, for its strength during frequent manipulation. I would like to contribute to the growing children's book scene. In this way, you can prepare a book with space for the fantasy, game, critical thinking and classic reading. The young reader is able to evaluate the submitted topic. He has a choice if he wants to think about the things around him, or he thinks the talking subject is nonsense.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova.pdfPosudek vedoucího práce622,05 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_0.pdfPosudek oponenta práce532,13 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_1.pdfPrůběh obhajoby práce275,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.