Title: Nelegální práce
Other Titles: Illegal work
Authors: Švambergová, Aneta
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Janák Martin, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37663
Keywords: závislá práce;nelegální práce;bezsmluvní práce;švarcsystém;nelegální práce cizinců;kontrola nelegální práce;právní postihy nelegální práce
Keywords in different language: dependent work;illegal work;non-contractual work;disguised labour relation;illegal work of foreigners;control of illegal work;legal sanctions of illegal work
Abstract: Téma diplomové práce zní nelegální práce. Definici je možné nalézt v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 5 písm. e)). První kapitola je věnována závislé práci a jejím znakům. Vymezení je důležité pro celkové pochopení nelegální práce. Ve druhé kapitole je definována nelegální práce obecně. Součástí je i dotazník, jehož cílem je zjištění, jaké povědomí má o nelegální práci veřejnost. V následujících kapitolách jsou rozebrány jednotlivé druhy nelegální práce. Jedná se o práci bez pracovní smlouvy, zastřené právní jednání (švarcsystém) a nelegální práci cizinců. Poslední kapitola se zabývá kontrolou a právními postihy nelegální práce. Zde jsou popsány kompetence orgánů, které vykonávají kontrolní činnost. Pokud dojde k odhalení výkonu nelegální práce, musí být sankcionován. Některé ze sankcí jsou v práci taktéž definovány.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is the illegal work. It is an activity that is defined in the Act No. 435/2004 Coll., on Employment (§ 5 letter e)). The first chapter deals with dependent work and its features. It is necessary for further interpretation of illegal work. The second chapter discusses the illegal work in general. It includes a questionnaire that finds out people´s knowledge about this issue. The following chapters are dedicated to specific types of illegal work, namely the non-contractual work, disguised labour relation (švarcsystém) and the illegal work of foreigners. Last chapter is called Control and legal sanction of illegal work. Authorities that are dealing with the illegal work are introduced here. In case that the illegal work is discovered, it has to be punished by legal sanctions, which are also mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Nelegalni prace.pdfPlný text práce22,59 MBAdobe PDFView/Open
Svambergova-1.pdfPosudek vedoucího práce898,68 kBAdobe PDFView/Open
Svambergova-2.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Svambergova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce297,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.