Title: Odpovědnost zaměstnance za škodu na hodnotách svěřených k vyúčtování
Other Titles: Employee's liability for a damage on the values entrusted to the billing
Authors: Tomanová, Andrea
Advisor: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Janák Martin, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37664
Keywords: pracovní právo;odpovědnost;škoda;zaměstnanec;zaměstnavatel;schodek;vyúčtování
Keywords in different language: labor law;liability;damage;employee;employer;deficit;billing
Abstract: Diplomová práce je věnována specifickému institutu pracovního práva - odpovědnosti zaměstnance za škodu na hodnotách svěřených k vyúčtování. Práce obsahuje podrobné rozpracování jednotlivých předpokladů pro vznik tohoto druhu odpovědnosti a vymezení problematiky náhrady škody. Pozornost je věnována i představení obecného pojmu odpovědnost, vymezení skutkové podstaty pracovněprávní odpovědnosti nebo popisu ostatních druhů odpovědnosti zaměstnance, které jsou upraveny v zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Práce se také zabývá komparací české a slovenské právní úpravy tohoto institutu. V práci jsou dále vloženy vzory dohod o odpovědnosti zaměstnance za schodek.
Abstract in different language: The diploma thesis is devoted to the specific institute of labor law - employee's liability for damage to the values entrusted to the billing. The thesis contains detailed definitions of individual assumptions for the origin of this kind of liability and definition of the compensation of damage. Attention is also paid to introduce the general concept of liability, the definition of the facts of the labor liability or the description of other types of employee liability, which are regulated by Act. No. 262/2006 Coll., Labor Code. The thesis also deals with the comparison of Czech and Slovak legal regulations of this legal institute. Furthermore, the work includes models of employee liability agreements for deficit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP A. Tomanova.pdfPlný text práce735,75 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova-2.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce331,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.