Title: Analýza zmetkovitosti a návrh opatření ke zvýšení efektivnosti ve vybrané společnosti
Other Titles: Waste analysis and proposal for higher effectiveness in a chosen company
Authors: Hajný, Martin
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37680
Keywords: výrobní procesy;kvalita;řízení jakosti;zmetkovitost;paretův diagram;diagram příčin a následků;brainstorming;qrqc;8d report;metoda fmea;rizikové číslo.
Keywords in different language: processes;quality;quality control;scrap;pareto chart;ishikawa diagram;brainstorming;qrqc;8d report;fmea method;risk priority number
Abstract: Cílem této diplomové práce je analýza zmetkovitosti ve společnosti vyrábějící komponenty pro letecký průmysl. Předložená práce nejprve rozebírá stávající systém řízení jakosti a následně mapuje výrobní proces, odhaluje slabá místa výroby a za použití nástrojů a technik průmyslového inženýrství stanovuje nápravná opatření ke zvýšení efektivnosti a nalezení kořenových příčin. V poslední fázi vyhodnocuje účinnost navržených opatření, které vedou ke snížení počtu neshodných výrobků.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze rejection rate in a corporation producing components for the aerospace industry. In first place, the submitted work analyzes existing system of quality management and subsequently maps the production process, reveals weaknesses in manufacturing and, using tools and techniques of industrial engineering, determines and defines corrective measures to increase efficiency and find root causes. In the final phase, it evaluates the efficiency of proposed measures that lead to reduction of the number of non-conforming products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hajny_2019.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Hajny.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Hajny.pdfPosudek vedoucího práce840,45 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Hajny.pdfPrůběh obhajoby práce467,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.