Title: Protikorupční strategie a protikorupční postoje aktérů české politiky
Other Titles: Anti-corruption strategies and anti-corruption attitudes of Czech policy makers
Authors: Mašek, Miroslav
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37718
Keywords: korupce;protikorupční strategie;protikorupční rétorika;politizace korupce;opatření proti korupci;politické strany
Keywords in different language: corruption;anti-corruption strategy;anti-corruption rhetoric;politicization of corruption;anti-corruption measures;political parties
Abstract: V této diplomové práci se zabývám problematikou korupce. Konkrétně jsem se zaměřil na protikorupční strategie a postoje aktérů české politiky. Cílem této diplomové práce je prostřednictvím obsahové analýzy analyzovat jednotlivé nabízené protikorupční strategie a mechanismy. Obsahová analýza bude vycházet z datového korpusu, který bude tvořen volebními programy. Vycházel jsem primárně z dlouhodobých a volebních programů politických stran, které se v roce 2017 dostaly do Poslanecké sněmovny. Diplomovou práci jsem rozdělil na dvě části. V první části se věnuji teoretickému základu problematiky korupce. V druhé části práce je představená samotná obsahová analýza volebních programů. V této části práce je uveden výstup práce, ve které jsou zodpovězeny stanovené otázky.
Abstract in different language: In this thesis I deal with the issue of corruption. Specifically, I focused on anti-corruption strategies and attitudes of Czech policy actors. The aim of this thesis is to analyze the offered anti-corruption strategies and mechanisms through content analysis. Content analysis will be based on a data corpus that will be made up of electoral programs. I was primarily based on the electoral programs of political parties, which in 2017 came to the Chamber of Deputies. I have divided the thesis into two parts. The first part is devoted to the theoretical basis of the issue of corruption. In the second part, the content analysis of electoral programs is presented. In this part of the thesis there is the output of the work in which the set questions are answered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_finalni verze_Masek.pdfPlný text práce852,31 kBAdobe PDFView/Open
Masek_politologie_DP_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
DP_Masek_OPO.pdfPosudek oponenta práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce274,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.