Title: Střední Evropa, "nepřítel za branami" a revitalizace vlastenectví
Other Titles: Central Europe, "the enemy behind the gates" and revitalization of patriotism
Authors: Homolka, Jan
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37732
Keywords: národ;hrozba;nacionalismus;civilizacionismus;národní stát;slovensko;česká republika;islám;muslimové;rasismus;xenofobie;islamofobie;křesťanství;hodnoty;kořeny
Keywords in different language: nation;threat;nationalism;civilizationism;nation state;slovakia;czech republic;islam;muslims;racism;xenophobia;islamophobia;christianity;values;roots
Abstract: Tato diplomová práce je komparace České a Slovenské republiky založena na kvalitativní analýze předvolebních programů relevantních politických elit a jejich facebookových příspěvků ve zvoleném období. Cílem této práce je zjistit a porovnat konstrukce skupin "My" a "Oni", tedy národa a jeho ohrožení, v rámci českých a slovenských politických stran a jejich předsedů. Obsah této práce je vztažen zejména k období soudobé migrační krize, ve kterém je nejvíce prezentováno ohrožení národa v podobě islámu a muslimů obecně.
Abstract in different language: This master thesis is a comparison of the Czech and Slovak Republics based on qualitative analysis of pre election programs of relevant political elites and their Facebook contributions in the selected period. The aim of this work is to find out and compare the constructions of the "We" and "They" groups, i.e. the nation and its threats, within the Czech and Slovak political parties and their chairmen. The content of this work is mainly related to the period of the current migration crisis, in which the threat to the nation is mainly observed in muslims and islam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Homolka.pdfPlný text práce924,26 kBAdobe PDFView/Open
Homolka_politologie_DP_oponent.pdfPosudek oponenta práce146,87 kBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp DP Homolka VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Homolka.pdfPrůběh obhajoby práce252,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.