Title: Pojetí problematiky komunikačních funkcí výpovědí v tradici české syntaxe (s přihlédnutím k didaktickým aspektům)
Other Titles: Conceptions of the problematics of communication functions utterances in the tradition of czech syntax (taking into account the didactic aspects)
Authors: Vojířová, Žaneta
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37836
Keywords: komunikační funkce výpovědí;výpověď;věta;dichotomie věta a výpověď;syntax;česká lingvistika
Keywords in different language: communication functions of utterances;utterance;sentence;dichotomy of sentence and utterance;syntax;czech linguistics
Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci v české lingvistice z hlediska komunikačních funkcí výpovědí, a to s přihlédnutím k didaktickým aspektům. Z tohoto pohledu jsou proto také zkoumány jednotlivé učebnice pro druhou a třetí úroveň vzdělávání. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku věty a výpovědi, zároveň i na různorodou klasifikaci komunikačních funkcí výpovědí v jednotlivých odborných publikacích. Nalezené poznatky z těchto kapitol jsou porovnány a následně také shrnuty. V praktické části se již analyzují vybrané učebnice, které jsou určeny pro druhou a třetí úroveň vzdělávání. Tyto učebnice jsou hodnoceny z hlediska rozsahu a detailnosti kapitol komunikačních funkcí. Další hodnotící kritérium se týká terminologie věta a výpověď. V závěru práce jsou všechny získané poznatky porovnány a shrnuty.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to analyze the current situation in Czech linguistics in terms of communication functions of utterances taking into account the didactic aspects. From this point of view are also examined individual textbooks for second and third levels of education. The theoretical part of the thesis focuses on the problematics of sentence and utterance, as well as on the classification of communication functions of utterances in individual professional publications. The findings in these chapters are compared and summarized. The practical part analyzes selected textbooks, which are intended for the second and third level of education. These textbooks are evaluated in temrs of the scope and detail of chapters on communication functions. We also look at possible evolutionary changes in time and also at the terminology of sentence and utterance. At the end of the thesis all findings are summarized and compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Vojirova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
vojirova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce45,75 kBAdobe PDFView/Open
vojirova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce32,62 kBAdobe PDFView/Open
vojirova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce248,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.