Title: Komunikace učitelů s rodiči
Other Titles: Communication of teachers with parents
Authors: Jačka, Dominic
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37839
Keywords: komunikace s rodiči;pregraduální vzdělávání;spolupráce s rodiči;vzdělávací politika;začínající učitelé
Keywords in different language: communication with parents;undergraduate education;cooperation with parents;educational policy;beginning teachers
Abstract: V této práci se snažíme zjistit postoje začínajících učitelů k rodičům žáků a jejich dovednosti v komunikaci a spolupráci s nimi a dále chceme ověřit, jak je v tomto ohledu připravilo pregraduální (vysokoškolské) vzdělávání. V teoretických východiscích se opíráme o primární a sekundární analýzu strategických dokumentů české vzdělávací politiky se zřetelem k tématům komunikace a spolupráce škol s rodiči a k pregraduálnímu vzdělávání budoucích pedagogů. Představujeme dobré příklady praxe škol, jejichž existence je založena na aktivní a otevřené komunikaci a spolupráci s rodiči, a prostřednictvím expertních výzkumů seznamujeme se současným poznáním vztahu mezi učiteli a rodiči. V praktické části realizujeme dotazníkové šetření mezi začínajícími učiteli do 3 let praxe. Zkoumáme specifika komunikace a spolupráce mezi nimi a rodiči žáků a zjišťujeme jejich dovednosti i slabé stránky v této vzájemné interakci. Získána data interpretujeme s oporou o odbornou literaturu a výsledky zasazujeme do kontextu současného vědeckého poznání této problematiky. Výslednou snahou, ke které směřujeme, je nabídnout pedagogickým návrh, jak by mohly v pregraduálním vzdělávání zohlednit přípravu budoucích učitelů na komunikaci a spolupráci s rodiči.
Abstract in different language: In this thesis we tried to find out the attitudes of new teachers to the parents of pupils and their skills in communication and cooperation with them, and we also want to check how the undergraduate (university) education has prepared them in this field. The theoretical background had its roots in an analysis of both primary and secondary strategic documents that managed and presently governs the educational policy of the Czech Republic with attention to the topics of communication and cooperation of schools with parents and to the undergraduate education of future teachers. We present good examples of experience from schools whose existence is based on active and open communication and collaboration with parents, and through expert research, we familiarize ourselves with the current knowledge of the relationship between teachers and parents. In the practical part, we carry out a questionnaire survey among beginning teachers up to 3 years of experience. We examine the specifics of communication and cooperation between them and the parents of pupils and find out their skills and weaknesses in this interaction. We interpret the obtained data with the support of professional literature and place the results in the context of contemporary scientific knowledge of this issue. The endeavor we are aiming at is to offer the pedagogy a suggestion on how pre-graduate education could take into account the preparation of future teachers for communication and cooperation with parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dominic Jacka - Komunikace ucitelu s rodici.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
jacka_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce42,94 kBAdobe PDFView/Open
jacka_rohlikova.pdfPosudek oponenta práce40,73 kBAdobe PDFView/Open
jacka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce300,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.