Title: Rozvojová pomoc Nového Zélandu
Other Titles: New Zealand Development Aid
Authors: Pochman, Petr
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37896
Keywords: nový zéland;novozélandská agentura pro mezinárodní rozvoj (nzaid);oficiální rozvojová pomoc (oda);rozvoj;rozvojová pomoc;tichomoří
Keywords in different language: development;development aid;new zealand;new zealand agency for international development (nzaid);official development assistance (oda);pacific
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rozvojovou pomocí Nového Zélandu a to primárně mezi lety 1999 až 2016. Konkrétně se zaměřuji na to, jak odlišně k ní přistupovaly vlády Helen Clarkové z Novozélandské strany práce a Johna Keye z Novozélandské národní strany. První část mojí bakalářské práce je zacílena na objasnění některých pojmů, se kterými v následujících stránkách pracuji. Pozornost je rovněž věnována klíčovým mezinárodním dokumentům, jakými jsou Rozvojové cíle tisíciletí a Pařížská deklarace. V další části popisuji rozvojovou pomoc Nového Zélandu v historickém kontextu. Poté následuje část, ve které se snažím objasnit řadu změn, jež můžeme v mnou zkoumaném období vysledovat, ať už se jedná o změny ve způsobu administrativy, nebo rozdílech v jednotlivých sektorech, alokacích finančních prostředků či míst, kam rozvojová pomoc Nového Zélandu mířila.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with New Zealand development aid, primarily between the years 1999 and 2016. Specifically, I focuse on how differently it was approached by the government of Helen Clark of the New Zealand Labor Party, and the John Key government of the New Zealand National Party. The first part of my thesis is aimed at clarifying some of the concepts that I work with on the following pages. Attention is also paid to key international documents such as the Millennium Development Goals and the Paris Declaration. In the next section I describe New Zealand's development aid in a historical context. This is followed by a section in which I am trying to clarify a number of changes that can be traced in my period of study, be it changes in the way the administration, or differences in sectors, allocations of funds or places where development aid from New Zealand has been targeted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvojova pomoc Noveho Zelandu.pdfPlný text práce811,77 kBAdobe PDFView/Open
Pochman_BP_ved_mv.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pochman_BP_MV_BAS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pochman.pdfPrůběh obhajoby práce298,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.