Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRyneš, Marian
dc.contributor.refereeRosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:08Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:46:08Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37904
dc.description.abstractTéma této práce sleduje základní myšlenky revoluční a přelomové encykliky Rerum novarum, která byla vydána v průběhu bouřlivého období 19. století. Bylo to období překotných průmyslových a technologických změn, které zapříčinily vznik nových sociálních problémů, které by měly být vyřešeny. Papež Lev XIII. se prostřednictvím své encykliky negativně vymezuje vůči socialismu jako ideologii, která je podle něj příčinou společenských nesvárů, které nedovolují plně vyřešit otázku bídy týkající se dělnické vrstvy. V tomto ohledu je encyklika vyloženě antikomunistická. Vůči socialismu se z analogického hlediska negativně vymezují křesťanští personalisté, skupina politických a filozofických teoretiků křesťanského vyznání. Křesťanští personalisté i vrcholní představitelé církve poukazují na jedinečnost každé lidské bytosti, kdy každá osoba oplývá univerzálními a nezcizitelnými právy, které ji jsou dány od přirozenosti. Ideologie socialismu je v pojetí antikomunistickém kritizována především za to, že v zorném úhlu jejich zájmu nestojí sám člověk jakožto osoba, ale práce. Pomocí kvalitativní obsahové analýzy textu jsou analyzovány klíčové myšlenky obsažené v encyklice Rerum novarum skrze filozofii křesťanského personalismu, jako specifického politicko-teoretického směru, který má podrobněji objasnit papežovy myšlenkové záměry. Obdobným způsobem se postupuje i u Marxových myšlenek, které jsou shrnuty v Komunistickém manifestu a dále rozvedeny v dalších dílech, které pojednávají o Marxově vědecké práci. Poslední část práce je věnována obsahové analýze referenčního rámce antikomunistických tézí obsažených v encyklice Rerum novarum. S blíže načerpaných poznatků také zodpovím na výzkumnou otázku: jak je explicitně vymezena postava dělníka v encyklice Rerum novarum z hlediska lidské důstojnosti. Lidská důstojnost je poznamenána existencí univerzálních práv a svobod, které z pozice křesťanství nesmí být porušeny, protože by tím znehodnotily i skutečnou podstatu a význam každé lidské bytosti. Encyklika Rerum novarum je také jedním z prvních dokumentů, které lidskou důstojnost nestaví na materiálním rozměru.cs
dc.format47 s. (89 635 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectantikomunismuscs
dc.subjectkomunismuscs
dc.subjectencyklikacs
dc.subjectdělníkcs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectkřesťanský personalismuscs
dc.subjectdůstojnostcs
dc.subjectosobacs
dc.subjectobecné blahocs
dc.subjectláskacs
dc.subjectlidské společenstvícs
dc.subjectsoukromé vlastnictvícs
dc.subjectprácecs
dc.subjectrodinacs
dc.titleAntikomunismus v encyklice Rerum novarumcs
dc.title.alternativeAnti-communism in the encyclical Rerum novarumen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this work follows the basic ideas of the revolutionary and groundbreaking encyclical Rerum novarum, which was published during the turbulent period of the 19th century. It was a period of rapid industrial and technological change that created new social problems that should be resolved. Pope Leo XIII. through his encyclical negatively defines socialism as an ideology which, in his opinion, is the cause of social discord, which does not allow to fully resolve the issue of poverty concerning the working class. In this respect, the encyclical is downright anti-communist. From the analogous point of view, christian personalists, a group of political and philosophical theorists of the christian religion, are negatively defined against socialism. Top leaders of the catholic church and christian personalists point to the uniqueness of every human being, with every person abounding with universal and inalienable rights that are given by nature. The ideology of socialism is criticized in the anti-communist notion primarily for the fact that man, as a person, is not in the focus of their interest, but work. The qualitative content analysis of the text analyzes the key ideas contained in the encyclical Rerum novarum through the philosophy of christian personalism, as a specific political-theoretical direction, which is intended to explain in more detail the Pope's ideas. The same applies to Marx's ideas, which are summarized in the Communist manifesto and further elaborated in other works that deal with Marx's scientific work. The last part is devoted to the content analysis of the reference framework of anti-communist theses contained in the encyclical Rerum novarum. I will also answer the research question: how is the worker's character in the encyclical Rerum novarum explicitly defined in terms of human dignity? Human dignity is marked by the existence of universal rights and freedoms that must not be violated from the position of christianity because they would also undermine the true nature and meaning of every human being. The Rerum novarum encyclical is also one of the first documents that do not place human dignity on a material dimension.en
dc.subject.translatedanti-communismen
dc.subject.translatedcommunismen
dc.subject.translatedencyclicalen
dc.subject.translatedworkeren
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedchristian personalismen
dc.subject.translateddignityen
dc.subject.translatedpersonen
dc.subject.translatedgeneral well-beingen
dc.subject.translatedloveen
dc.subject.translatedhuman communityen
dc.subject.translatedprivate propertyen
dc.subject.translatedworken
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rynes - Bakalarska prace - Antikomunismus v encyklice Rerum novarum - Finalni verze.pdfPlný text práce717,03 kBAdobe PDFView/Open
Rynes_BP_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp BP Rynes OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rynes.pdfPrůběh obhajoby práce261,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.