Title: Konjunktivy v německém tisku
Other Titles: "Konjunktiv" in the language of print media
Authors: Dušek, Michal
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38039
Keywords: slovesný způsob v němčině;konjunktiv i;konjunktiv ii;opis s - würde;politika;sport;frankfurter allgemeine zeitung
Keywords in different language: keywords: grammatical mood in german language;konjunktiv i;konjunktiv ii;-würde transcript (circumbendibus);politics;sport;frankfurter allgemeine zeitung
Abstract: Bakalářská práce pojednává o slovesném způsobu v němčině. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Největší pozornost je věnována konjunktivům. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, rozdělena slovesa podle typu časování a popsány kategorie, které může německé sloveso vyjadřovat. Dále je zde vysvětleno tvoření, použití a funkce Konjunktivu I, Konjunktivu II a opisu s - würde. V práci jsou též nastíněny vývojové tendence v oblasti konjunktivů. Praktická část je zaměřena na četnost konjunktivů a opisu s - würde ve dvou rubrikách novin. Zkoumá, jaké slovesné kategorie konjunktivy a opis vyjadřují. Zabývá se také jejich funkcí ve větě. Výzkum a jeho výsledky vychází ze srovnání článků v rubrikách politika a sport ve Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Abstract in different language: This bachelor's thesis contemplates about grammatical mood in German language. The thesis is split into practical and theoretical part. Main focus of ther thesis is on Konjuntiv. In the theoretical part the basic terms are established, verbs differentiated based on the type of their conjugation and categories based on all the different meanings of the German verb are described. Furthermore the creation, use and function of Konjuntiv I, Konjuntiv II and - würde transcript (circumbendibus) are explained here in the theoretical part. The evolutionary tendencies regarding the Konjuntivs are also outlined here. The practical part of the thesis is aimed on the frequency of usage of the Konjuntiv and - würde transcript (circumbendibus) in two sections of newspaper. The practical part studies which verbal categories the Konjuntivs and - würde transcript (circumbendibus) represent. It also deals with their function in the sentence. The research and it's results stem from the comparation of the articles in sections "politics" and "sport" in the Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal-bakalarka-konecna-verze.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Dusek_vp.pdfPosudek vedoucího práce396,24 kBAdobe PDFView/Open
Dusek_op.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Dusek_obh.pdfPrůběh obhajoby práce347,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.