Title: Řízení dle části páté občanského soudního řádu
Other Titles: Proceedings under section five of the Civil Procedure Code
Authors: Stárková, Silvie
Advisor: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38112
Keywords: dualismus práva;soukromé subjektivní právo;veřejné subjektivní právo;správní soudnictví;pojem správní soudnictví;typy správního soudnictví;typ anglosaský;typ francouzský;typ středoevropský;řízení podle občanského soudního řádu;rozhodnutí v meritu věci;řízení podle soudního řádu správního;kasační řízení
Keywords in different language: dualism of law;private individual right of public subjective law;administrative justice;the concept of administrative justice;types of administrative justice;the type of anglo-saxon type french type in central europe;proceedings under the civil procedure code;a decision on the merits proceedings pursuant to the administrative procedure code;an appeal procedure
Abstract: Kapitola úvodní se zabývá rozčleněním veřejného práva spolu se vznikem základních typů správního soudnictví. V rámci druhé kapitole je dán vznik správního soudnictví na našem území. Třetí kapitola obsahuje teze k pojmu správní soudnictví. Řízení podle části páté občanského soudního řádu je popsáno v rámci čtvrté kapitoly v bodech a), pak jde o pravomoc a v bodě b) o řízení podle soudního řádu správního. Pátá kapitola uvádí příklady rozhodnutí. Komparací občanského soudního řádu a soudního řádu správního se zabývá šestá kapitola. Sedmá kapitola komparuje správní soudnictví, konkrétně typ francouzský a středoevropský, zastoupený Slovenskem a v souvislosti s kapitolou druhou dává částečný obraz středoevropského typu.
Abstract in different language: Introductory chapter deals with the breakdown of public law, together with the establishment of basic types of administrative justice. In the second chapter is due to the emergence of administrative justice in our country. The third chapter contains a thesis on the concept of administrative justice. Proceedings under section five of the Civil Procedure Code is described in the fourth chapter in points a), then it is the power and point b) proceedings under the Administrative Procedure Code. The fifth chapter gives examples of decisions. Comparison of the Civil Procedure Code and the Administrative Procedure Code deals with the sixth chapter. The seventh chapter compares the administrative judiciary, particularly the French and Central European type, represented Slovakia and in connection with the second chapter gives a partial picture of Central European type.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni dle casti pate o. s. r. spolu s patitulem a obsahem.pdfPlný text práce669,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Starkova 1.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Starkova 1.pdfPosudek oponenta práce864,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Starkova 2+3.pdfPrůběh obhajoby práce342,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.