Title: Etnoarcheologie staveb. Komparativní výzkum tradiční architektury střední a východní Evropy
Other Titles: Etnoarchaeology of buildings. Comparative research into the traditional architecture of Central and Eastern Europe.
Authors: Netolický, Petr
Referee: Frolík Jan, PhDr. CSc.
Podroužek Kamil, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38165
Keywords: mazanice;dřevěná zástavba;vesnice;město;středověk;raný novověk;česká republika
Keywords in different language: daub;wood buildings;village;town;the midlle ages;early modern times;czech republic
Abstract: Disertační práce se zabývá archeologickými prameny, a to takovými, které se primárně týkají vývoje, podoby a funkce obytných staveb z převážně venkovského, ale i městského prostředí v rozmezí 6. až 17. století. Současné poznání vývoje, podoby a funkce obytných staveb vychází v první řadě z archeologických pramenů, které jsou ovšem často korigovány znalostmi z jiných vědních disciplín a subdisciplín (např. stavebně historický průzkum, etnografie, experimentální archeologie, ikonografie, dějiny umění, historie).
Abstract in different language: The thesis is concerned with archaeological sources, namely those which primarily relate to the development, the design and function of residential buildings from a rural but also urban environment between 6th-17th century. Current knowledge about the development, the design and function of residential buildings is primarily based on archaeological sources, which are often corrected by (e.g. research of historical buildings, ethnography, experimental archeology, iconography, history of art, history).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Petr Netolicky_vcetne priloh.pdfPlný text práce25,36 MBAdobe PDFView/Open
Netolicky_2018_disertace_posudek_Frolik.pdfPosudek vedoucího práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Netolicky_2018_disertace_posudek_Podrouzek.pdfPosudek oponenta práce249,38 kBAdobe PDFView/Open
Netolicky_2019_obhajoba_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce434,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.