Title: "Time-pressure paradox": nové technologie a nedostatek času
Other Titles: "Time-pressure paradox": new technologies and lack of time
Authors: Vaněčková, Iveta
Advisor: Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38213
Keywords: čas;paradox;technologie;stres;informace;zrychlení;společnost;tempo;volný čas;modernizace
Keywords in different language: time;paradox;technologies;stress;information;acceleration;society;pace;free time;modernisation
Abstract: Hlavním cílem práce je představení současného fenoménu, time pressure paradoxu, které vychází z myšlenek čtyř různých vědců, zabývajících se tímto paradoxem s následným porovnáním zásadních myšlenek a stanovením možných příčin jeho vzniku. První část zahrnuje popis zcela prvních myšlenek a úvah Thomase Eriksena o time pressure paradoxu a popis dvou současných hlavních teorií o sociálním zrychlení, jedna od Hartmuta Rosy a druhá od Judy Wajcman. Obě tyto teorie popisují "time pressure paradox", to jest skutečnost, že se kvůli novým technologiím vlastně dostáváme do většího časového presu, než aby nám život spíše usnadňovaly a přinášely nám více volného času, což byl jejich původní záměr. Rosova teorie je ještě doplněna o analýzu Sherry Turkle, která se zabývá změnami v interpersonální komunikaci, které nastaly v důsledku sociálního zrychlení. Druhá část zahrnuje srovnání všech nejdůležitějších myšlenek všech autorů. Nejprve je zde porovnání dvou hlavních teorií od Rosy a Wajcman a nakonec souhrnné srovnání hlavních myšlenek všech čtyř autorů. Porovnává se, jestli zde nalezneme nějaké vzájemné podobnosti, rozpory, či návaznosti mezi různými názory. Na závěr jsou nastíněny pravděpodobné příčiny paradoxu.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is an introduction of the current phenomenon, time pressure paradox, based on ideas of four different scientists, following comparison of these ideas and determination of the possible causes of this paradox. The first part includes the description of the very first ideas and reflections of this paradox by Thomas Eriksen and the description of two contemporary major theories of social acceleration developed by Hartmut Rosa and Judy Wajcman. Both of these theories describe the "time-pressure paradox", i.e. the fact that new technologies actually put us under more time pressure, rather than creating space for more free time which is the original purpose behind their development. Following the Rosa's theory there is an analysis of changes in interpersonal communication due to the social acceleration by Sherry Turkle. The second part includes the comparison of all of the main ideas of the authors. At first there is a comparison of the two major theories by Rosa and Wajcman. At the end there is a summarizing comparison of some of the main ideas by the four authors. It is discussed whether there are any mutual similarities, contradictions or continuities between the different opinions, and the possible causes of the paradox are outlined afterwards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vane_c_kova_ Iveta - diplomova_ pra_ce - Time pressure paradox.pdfPlný text práce556,45 kBAdobe PDFView/Open
vaneckova_1.pdfPosudek vedoucího práce151,53 kBAdobe PDFView/Open
vaneckova_2.pdfPosudek oponenta práce687,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba_Vaneckova.pdfPrůběh obhajoby práce340,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.