Title: Event marketing
Other Titles: Event marketing
Authors: Johánek, Kryštof
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Froňková Daniela, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38360
Keywords: event;marketing;event marketing;festival;hudba;komunikace;návštěvníci;pořadatelé
Keywords in different language: event;marketing;event marketing;festival;music;communication;visitors;organizers
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na event marketing. Teoretická část popisuje event jako nástroj marketingové komunikace, jsou zde popsána "pravidla" a druhy event marketingu, nástroje komunikačního a marketingového mixu apod. Praktická část se věnuje konkrétnímu festivalu, Dechovkovému festivalu v Tlumačově. Festival je v této části práce důkladně popsán, nechybí zde ani informace o jeho historii a možné budoucnosti, informace o rozpočtu, propagaci. Byla provedena analýza a vybrána vhodná strategie, kterou by se měl festival v budoucnu řídit. Nemohou chybět plány pořadatelů do budoucna a také návrhy autora, díky kterým by se festival stal ještě více unikátním a aby přilákal každý rok nové návštěvníky. Touto prací chtěl autor také dokázat, že i festival regionálního významu musí plně dodržovat zásady event marketingu, aby mohl být úspěšný.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on event marketing. The theoretical part describes the event as a tool of marketing communication, there are described "rules" and types of event marketing, tools of communication and marketing mix, etc. The practical part is focused on a particular festival, Dechovkova festival in Tlumačov. The festival is thoroughly described in this part of the thesis, there is also information about its history and possible future, information about the budget, promotion. An analysis was made and an appropriate strategy was chosen for the festival to follow in the future. The organizers' plans for the future and the author's suggestions, which make the festival even more unique and attract new visitors every year, cannot be missed. With this work, the author also wanted to prove that even a festival of regional importance must fully respect the event marketing principles to be successful.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAK.PRACE-KRYSTOF JOHANEK.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFView/Open
Johanek_Krystof_v.pdfPosudek vedoucího práce221,98 kBAdobe PDFView/Open
Johanek_Krystov_o.pdfPosudek oponenta práce225,8 kBAdobe PDFView/Open
Johanek_K_p.pdfPrůběh obhajoby práce103,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.