Title: Součást věci a příslušenství v právu římském a moderním
Other Titles: Part of things and accessories in roman and modern law
Authors: Pavelek, Pankrác
Advisor: Dostalík Petr, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Šejdl Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38694
Keywords: součást věci;příslušenství věci;věc v právním smyslu;součást pozemku;zásada superficies solo cedit;plody věci;užitky věci
Keywords in different language: part of things;accessories of things;thing in the legal sense;parts of land;superficies solo cedit principle;natural fruits of thing;civil fruits of thing
Abstract: Práce se věnuje problematice součásti a příslušenství věci. Historicko-komparativní metodou srovnává význam těchto pojmů v právu římském a moderním, zejména pak v občanských zákonících z roku 1964 a 2012. Také podává výklad věci v právním smyslu, který je nezbytný pro pochopení institutu součásti a příslušenství věci. Zvláštní důraz je kladen na problematiku součásti pozemku a s ní související zásadu superficies solo cedit. Závěrem se práce také zabývá právním postavením plodů a užitků věci a nabývání vlastnictví k nim z pohledu práva římského a současného.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of parts and accessories of things. It uses historical-comparative method to compare the meaning of these terms in Roman and modern law, especially in the Civil Codes of 1964 and 2012. The thesis also provides the interpretation of thing in the legal sense, which is necessary for understanding the institute of parts and accessories of things. Particular emphasis is placed on parts of land and the associated principle of superficies solo cedit. The final part of the thesis addresses the legal status of natural fruits and civil fruits of things and their acquisition from the perspective of Roman and modern law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pankrac_Pavelek_2019_Final.pdfPlný text práce990,91 kBAdobe PDFView/Open
DP - Pavelek.pdfPosudek vedoucího práce669,58 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pavelek.pdfPosudek oponenta práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Pavelek.pdfPrůběh obhajoby práce519,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.