Title: Historie a současnost odměňování advokátů
Other Titles: history and present of attorneys' remuneration
Authors: Zelenka, Ondřej
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Formánková Vlasta, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38699
Keywords: historie;současnost;odměna;advokát;smluvní odměna;tarifní odměna;dolní hranice;horní hranice;odměna advokáta v zahraničí;předžalobní upomínka;kárná odpovědnost;pojištění advokáta;vývoj advokacie;honorář
Keywords in different language: history;present;reward;attorney;contract remuneration;tariff remuneration;lower limit;upper limit;attorney's remuneration abroad;pre-war reminder;disciplinary responsibility;advocate insurance
Abstract: Diplomová práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je advokátní odměna přiměřená, tak jak to vyžaduje zákon o advokacii a advokátní kodex. Aby bylo téma lépe pochopitelné, bylo nutné nastínit stručný historický vývoj odměňování advokátů. Popisuji dolní a horní hranice advokátní odměny. Advokátní odměnu rozděluji na smluvní a tarifní. Dále popisuji, jaké jsou procesní požadavky na advokáta, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení. Část diplomové práce je věnována i odměňování advokátů v zahraničí.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to answer the question whether the lawyer's remuneration is reasonable, as required by the Law of Advocacy and the Law Code. For a better understanding of the subject, it was necessary to outline a brief historical development of lawyers' remuneration. I describe the lower and upper limits of lawyers' fees. I divide my attorney's fees into contractual and tariff. I further describe the procedural requirements for a lawyer to be ordered to pay the costs. Part of the thesis is devoted to the remuneration of lawyers abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_Zelenka_Ondrej_-_archiv_-_A4.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
DP - Zelenka.pdfPosudek vedoucího práce479,26 kBAdobe PDFView/Open
OP- Zelenka.pdfPosudek oponenta práce452,96 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Zelenka.pdfPrůběh obhajoby práce550,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.