Title: Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci
Other Titles: Process map,detailed processes and software support of business processes in the production organization
Authors: Macháček, Jaroslav
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38707
Keywords: proces;procesní řízení;modelování podnikových procesů;softwarová podpora;aris
Keywords in different language: process;process management;modelling of the business processes;software support of processes;aris
Abstract: Předložená práce je zaměřena na procesy, jejich analýzu a následnou optimalizaci pomocí nástrojů softwarové podpory. Diplomová práce byla zpracovávána ve společnosti ABC pack, s.r.o. a byla zaměřena na výrobní část podniku, kde byly analyzovány vybrané procesy výroby a jeden proces předvýrobní, který však s výrobou úzce souvisí. Cílem diplomové práce je analyzovat společnost a její aktuální vybrané podnikové procesy, navrhnout na analyzované procesy softwarovou podporu a tu následně zhodnotit. Tohoto cíle bylo dosaženo plněním dílčích cílů v jednotlivých kapitolách diplomové práce, které obsahují teoretický základ nutný pro zpracování tématu a s ním související praktické zpracování, které vede k naplnění cílů diplomové práce.
Abstract in different language: The presented work is focused on processes, their analysis and subsequent optimization using software support tools. The diploma thesis was processed in ABC pack, s.r.o. company and was focused on the production part of the company, where selected production processes and one pre-production process closely related to production were analyzed. The aim of the thesis is to analyze the company and its current selected business processes, to propose software support for the analyzed processes and then evaluate it. This goal was achieved by fulfilling the partial objectives in the individual chapters of the thesis, which contain the theoretical basis necessary for the elaboration of the topic and related practical processing leading to the fulfillment of the objectives of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Machacek_Jaroslav.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Machacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce245,01 kBAdobe PDFView/Open
DP_Machacek_OP.pdfPosudek oponenta práce233,89 kBAdobe PDFView/Open
Machacek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.