Title: Návrhy na zefektivnění marketingového mixu ve vybraném podniku
Other Titles: Proposals to improve marketing mix in an enterprise
Authors: Plecitá, Kristýna
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38977
Keywords: marketingový mix;produkt;marketingová komunikace;webové stránky;heuristická analýza
Keywords in different language: marketing mix;product;marketing communication;website;heuristic evaluation
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout opatření pro zefektivnění marketingového mixu ve vybraném podniku, a to především pomocí analýzy současného marketingového mixu společnosti. První část je zaměřena na samotný marketingový mix a jak může být definován. Dále je práce zaměřena na jednotlivé nástroje marketingového mixu, tedy na produkt, cenu, distribuci a komunikaci. Poté jsou stručně shrnuty rozdíly mezi B2C a B2B trhy. Následně jsou krátce popsány metody marketingového výzkumu. Na ně navazují způsoby analýzy Makro, Mikro, Vnitřního prostředí společnosti a SWOT analýzy. Druhá část je zaměřena na současný stav marketingového mixu společnosti WEOOM Development Studio s.r.o. Dále jsou již popsány analýzy Makro, Mikro, Vnitřního prostředí společnosti a jejich dopad na podnikání. Poté je zpracováno heuristické testování webových stránek společnosti WEOOM Development Studio s.r.o. Na to navazuje SWOT analýza, ze které vyplynula strategie pro eliminaci slabých stránek a hrozeb společnosti. Poslední a také hlavní kapitola se týká vytvořených návrhů pro zefektivnění marketingového mixu včetně jejich kalkulace a časového harmonogramu.
Abstract in different language: The main goal is to propose measures to improve marketing mix in an enterprise, especially through the analysis of the company's current marketing mix. The first section of theoretical part is on the marketing mix itself and how it can be defined. Furthermore, the thesis focuses on individual tools of marketing mix, so on product, price, place and communication. Next the differences between B2C and B2B markets are summarized. Subsequently, the methods of marketing research are briefly described. They are followed by methods of analysis of Macro, Micro, Internal environment and SWOT analysis. Second section is focused on the current state of marketing mix of WEOOM Development Studio s.r.o. Furthermore, Macro, Micro, Internal company environments and their impact on the business are described. Heuristic evaluation of websites of WEOOM Development Studio s.r.o. is concluded afterwards. This is followed by a SWOT analysis, which resulted in a strategy for eliminating weaknesses and threats of the company. Last part introduces created proposals for more effective marketing mix, their calculation and time schedule.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Plecita_Kristyna.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Plecita_Kristyna_v.pdfPosudek vedoucího práce157,63 kBAdobe PDFView/Open
Plecita_Kristyna_o.pdfPosudek oponenta práce228,98 kBAdobe PDFView/Open
Plecita_K_p.pdfPrůběh obhajoby práce133,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.