Title: Etické výzvy ve volné trilogii Martiny Drijverové
Other Titles: Ethical challenges in free trilogy by Martina Drijver
Authors: Hrodková, Kateřina
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39085
Keywords: martina drijverová;etické výzvy;sociálně psychologické výzvy;literatura pro děti a mládež;neúplná rodina
Keywords in different language: martina drijver;ethical challeges;social psychologic challenges;children literature;single-family
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na interpretaci a rozbor volné trilogie (Táta k příštím Vánocům, Táta pro radost i pro zlost, Táta nemá smutky rád) o neúplné rodině spisovatelky Martiny Drijverové. V první části se zabývám biografií a tvorbou autorky. Další část obsahuje stručný přehled toho, kde se problematika neúplné rodiny vyskytuje v české literatuře pro děti a mládež od 19. století po současnost. Následující část je věnovaná charakteristice trilogie - jak prostředí, postavy a sociální vztahy ovlivňují myšlení, chování i jednání hlavní hrdinky Jany a sestry Evy. Ve čtvrté kapitole je zmíněno propojení literatury s jinými vědními obory, z čehož mohou čerpat pedagogové při práci s texty v různých předmětech. Upozorňuji tak na důležitost interdisciplinární role literatury. Poslední kapitola shrnuje konkrétní možnosti aplikace námětů z trilogie do výuky na prvním stupni základních škol.
Abstract in different language: My final thesis is focused on interpretation, evaluation and analysis of single-family writer Martina Drijver and her free trilogy (Father for next Christmas, Good times and bad times Father, Father who doesn´t like sadness). The first part of my thesis is concentrated on writer´s biography and life´s work. The second part contains short characteristics of single-family problematics and list of books in Czech literature (from 19th century till now) with some topics. The next chapter is engaged in detailed characteristics of trilogy - main characters of the book (Jana and Eva), behaviour, social relationships and environment. The fourth part is trying to connect literature and other scientific branches and draw inspiration from literature to another subjects and lessons. It also calls attention to the importance of literature as a interdisciplinary field of study. The remaining part of the thesis consists of résumé and practical applications of book ideas to lessons at the elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrodkova Katerina_DP 2019.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
hrodkova_brcakova.pdfPosudek oponenta práce40,51 kBAdobe PDFView/Open
hrodkova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce42,48 kBAdobe PDFView/Open
hrodkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.