Title: Sfumato versus analyticko-syntetická metoda čtení
Other Titles: Sfumato versus analyticly-synthetic method of reading
Authors: Skrbková, Jana
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39090
Keywords: analyticko-syntetická metoda čtení;metoda sfumato - splývavé čtení;výuka elementárního čtení;shody a rozdíly ve výuce
Keywords in different language: analytic-synthetic method of reading;sfumato method - integrated reading;teaching of elementary reading;conformity and differences in teaching
Abstract: Diplomová práce se zabývá vymezením pojmu čtení a čtenářské gramotnosti. Porovnává a popisuje výuku provopočátečního čtení metodou analyticko-syntetickou a metodou Sfumato - Splývavé čtení. Podrobně charakterizuje obě metody a zaměřuje se na deskripci shod a rozdílů v jejich výuce a vystihuje jednotlivé požadavky kladné na pedagogy. Praktická část je formou dotazníkového šetření zaměřena na využití obou metod ve výuce čtení na prvním stupni. Závěrečná část obsahuje výsledky výzkumného šetření.
Abstract in different language: My Dissertation Work describes the concept of reading and the readers´ literacy. It describes and compares teaching of reading by analytic-synthetic Sfumato-integrated reading method. It describes in details both the methods aiming to description of conformity and differences of theirs. It gives a picture of demands on teachers . The practical part made as a questionaire leeds to utilization of both the methods of teaching the reading on the Basic level schools. The Final part is a substantial result of the research work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Skrbkova Jana - final verze pdf.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
skrbkova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce36,79 kBAdobe PDFView/Open
skrbkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce262,88 kBAdobe PDFView/Open
skrbkova_franta.pdfPosudek oponenta práce471,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.