Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKomzáková Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPešková, Marie
dc.contributor.refereeSlavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:47Z-
dc.date.available2015-12-11
dc.date.available2020-08-24T11:42:47Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier69481
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39209
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou propojení výtvarného vzdělávání v rámci základního uměleckého školství, v souvislosti s inkluzí a inkluzivním vzděláváním. Jednotlivé části práce se vztahují k problematice poruch pozornosti, zvláště pak poruchy ADHD a dalších zdravotních znevýhodnění, která s touto tematikou souvisí, stejně jako problematika integrace žáka s poruchou pozornosti ve výukové skupině. Práce se zabývá zpracováním metodiky projektové výuky v rámci případové studie žáka s ADHD. Tato metodika pracuje s vybranými prvky alternativních koncepcí výuky Jenského plánu, Integrované tematické výuky a Daltonské školy. Jedním z podkladů této práce byla vybraná zadání z projektu Portedo - projektu na podporu uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.cs
dc.format76 s., 30 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69481-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporuchy pozornostics
dc.subjectadhdcs
dc.subjectalternativní koncepce výukycs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectalternativní školycs
dc.subjectzákladní umělecké vzdělávánícs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectprojekt portedocs
dc.subjectzdravotní znevýhodněnícs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.subjectjenský pláncs
dc.subjectintegrovaná tematická výukacs
dc.subjectdaltonská školacs
dc.subjectwaldorfská pedagogikacs
dc.subjectprojektová výukacs
dc.titleSpecifika výtvarných technik a učebních strategií v ZUŠ u dětí s poruchami pozornosti.cs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the problem of interconnection of art education within the framework of basic art education, in connection with inclusion and inclusive education. Individual parts of the thesis are related to the problem of attention deficit disorders, especially to the disorder of ADHD and other related health issues, as well as the problem of integration of a pupil with attention deficit disorder in a learning group. The thesis deals with the processing of a project teaching methodology in a case study of a pupil with ADHD. This methodology works with selected elements of the alternative concepts of Jenaplan, Integrated Thematic Education and Dalton Plan. One of the sources of this work was selected assignments of the Portedo Project - a project supporting art education for equal opportunities.en
dc.subject.translatedattention deficit disordersen
dc.subject.translatedadhden
dc.subject.translatedalternative teaching conceptsen
dc.subject.translatedmethodologyen
dc.subject.translatedalternative schoolsen
dc.subject.translatedbasic art educationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedthe portedo projecten
dc.subject.translatedhealth disadvantageen
dc.subject.translatedcase studyen
dc.subject.translatedjenaplanen
dc.subject.translatedintegrated thematic educationen
dc.subject.translateddalton schoolen
dc.subject.translatedwaldorf pedagogyen
dc.subject.translatedproject teachingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Marie Peskova_FINAL.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
PESKOVA_posudek_vedouci_Komzakova_2019.pdfPosudek vedoucího práce123,36 kBAdobe PDFView/Open
PESKOVA_posudek_oponent_Slavik_2019.pdfPosudek oponenta práce121,71 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Peskova Marie_2019.pdfPrůběh obhajoby práce674,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.