Title: Možnosti alternativní tvorby učebnice výtvarné výchovy
Other Titles: The possibilities of alternative creation of art education textbooks
Authors: Scholleová, Martina
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Gebauer Kurt, Prof. akad. sochař dr. h. c.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39211
Keywords: výtvarná výchova;učebnice;dějiny umění;alternativní;grafický design;vizualizace;hra;tvořivost;humor
Keywords in different language: art education;textbook;art history;alternative;graphic design;visualization;visual thinking;creativity;humour
Abstract: Téma diplomové práce vychází z autorčiny vnitřní potřeby osobitého výtvarného zpracování učiva a snahy o popularizaci vzdělávacích obsahů předmětu výtvarná výchova. Diplomantka se věnuje alternativním možnostem zpracování učebnice výtvarné výchovy. Ověřuje tak didaktické možnosti grafického designu a využívá mezioborové přesahy výtvarné výchovy ve vztahu k dalším vzdělávacím oblastem. Na bázi těchto poznatků vytváří maketu vlastní alternativní učebnice. Východiska kvalifikační práce nalézá v tradici lettrismu, propojení grafické podoby písma a obrazu, ale také estetice každodennosti. Mezi teoretická východiska zařazuje poznatky z psychologie učení. Popisuje roli vizualizace při osvojování žákovských znalostí a potenciál hry či humoru upoutat pozornost žáků.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with the possibilities of alternative creation of an art education textbook. Based on the theory of textbooks and the publication Učebnice pod lupou (Textbooks under a magnifying glass) (Klapko, Maňák, 2006), it analyses a selection of art education textbooks published between 2010 and 2018 in the Czech Republic, England and the United States of America. The thesis then outlines the concept for my own art education textbook, presents the components of its structure and manifests itself as a real printed textbook. The diploma thesis is concluded by a critical evaluation of the presented model mentioning its pros, cons and further tips for improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP scholleova final 2019_2.pdfPlný text práce14,96 MBAdobe PDFView/Open
Scholleova_posudek_V_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce983,21 kBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Scholleova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce491,41 kBAdobe PDFView/Open
Scholleova_posudek_O_Gebauer.pdfPosudek oponenta práce601,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.