Title: Laditelný pulzní generátor v genetických systémech eukaryot
Other Titles: A tunable pulse generator in eukaryotic gene systems
Authors: Sosnová, Anna
Advisor: Georgiev Daniel, Doc. PhD.
Referee: Kasl Hynek, Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39268
Keywords: pulzní generátor;nekoherentní dopředná smyčka;matematický model;crispr;dcas9;kvasinka
Keywords in different language: pulse generator;incoherent feed-forward loop;mathematical model;crispr;dcas9;yeast
Abstract: Nekoherentní dopředná smyčka typu 1 (I1-FFL), která se chová jako pulzní generátor, je nejběžněji se vyskytujícím typem transkripčních sítí v bakteriích i kvasinkách. Tato práce uvádí nový design pulzního generátoru, který je indukovaný feromonem. Indukce feromonem je použita pro aktivaci přímé dráhy I1-FFL a také pro indukovanou produkci "mrtvé" Cas9 (dCas9). dCas9, převzaté z CRISPR-Cas9 systému, je použito pro represi v nepřímé dráze. Je představen matematický model navrženého systému a neznámé parametry jsou identifikovány experimentálně. Jsou zkoumány 2 mutace sgRNA a je ukázáno, že jejich použitím dojde ke změně dynamického chování systému.
Abstract in different language: Type 1 incoherent feed-forward loop (I1-FFL), which behaves as a pulse generator, is the most common transcription network motif in both bacteria and yeast. This work proposes a new design of pulse generator in yeast cell induced by pheromone. Pheromone induction is used for activation of the direct path of I1-FFL and also induced dead Cas9 (dCas9) production. dCas9 implemented from the CRISPR-Cas9 system is used for the repression in the indirect path. Mathematical model of the system is introduced and unknown parameters are experimentally identified. 2 mutations of sgRNA are examined and it is shown, that their use changes the dynamic behavior of the system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sosnova.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
sosnova-v.pdfPosudek vedoucího práce841,22 kBAdobe PDFView/Open
sosnova-o.pdfPosudek oponenta práce739,89 kBAdobe PDFView/Open
sosnova-p.pdfPrůběh obhajoby práce365,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.