Title: Příspěvek k flóře a vegetaci NPR Kohoutov
Other Titles: Botanical Study of NPR Kohoutov
Authors: Tláskalová, Karolína
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39275
Keywords: npr kohoutov;historie ochrany přírody;zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny;botanický průzkum;didaktické materiály;lesní pedagogika
Keywords in different language: kohoutov national nature reserve;history of nature protection;botanical study;learning materials;forest pedagogy
Abstract: Tématem této diplomové práce byla charakteristika NPR Kohoutov, pořízení druhového soupisu v dané lokalitě a tvorba a příprava didaktických materiálů, které se dají využít ve škole. Celkově v NPR Kohoutov bylo zaznamenáno 181 druhů cévnatých rostlin. Běžné rostlinné druhy v rezervaci byly například:buk lesní (Fagus sylvatica), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), sasanka hajní (Anemone nemorosa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo svízel vonný (Galium odoratum). Nově byly v rezervaci zaznamenány tyto druhy: kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris),osívka jarní (Erophila verna), modřín opadavý (Larix decidua), tolice dětelová (Medicago lupulina), dobromysl obecná (Origanum vulgare), bez černý (Sambucus nigra), úrazník položený (Sagina procumbens) a rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia). V dalším kroku vznikly didaktické materiály inspirované NPR Kohoutov a ochranou přírody a krajiny.
Abstract in different language: The thesis presents botanical species found in Kohoutov National Nature Reserve carried out in 2018-2019. In total, 181 species of vascular plants was found in Kohoutov National Nature Reserve. The most common species were: Fagus sylvatica, Dentaria bulbifera, Anemone nemorosa, Urtica dioica or Galium odoratum. Nine species of the vascular plants were found in Kohoutov National Nature Reserve for the first time. Namely: Capsella bursa-pastoris, Erophila verna, Larix decidua, Medicago lupulina, Origanum vulgare, Sambucus nigra, Sagina procumbens and the last one Veronica hederifolia. Different kinds of materials were created fot the learning use. Some of them were inspirated by the Kohoutov National Nature Reserve. Other materials were inspirated by the topic of protection of the nature. The materials are suitable for childern at the age 10-15. That means that in the Czech republic those materials are suitable for childern at the second stage of primary school. Some of the activities are prepared for the outdoor use and some of them are prepared fot the inside use and a teacher can use them for example at the lessons of: Math, Geography, the Czech language or Art Education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE, TLASKALOVA.pdfPlný text práce8,57 MBAdobe PDFView/Open
Tlaskalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce621,89 kBAdobe PDFView/Open
Tlaskalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce646,78 kBAdobe PDFView/Open
Tlaskalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce161,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.