Title: Vybrané nástroje mobilního marketingu cestovních kanceláří
Other Titles: Chosen mobile marketing tools of tour operators
Authors: Fiala, Michal
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Moucha Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39292
Keywords: mobilní marketing;cestovní ruch;cestovní kancelář;mobilní zařízení
Keywords in different language: mobile marketing;tourism;tour operator;mobile device
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím mobilního marketingu v oblasti cestovních kanceláří ČR. Cílem práce je seznámit se se základními poznatky souvisejícími s mobilním marketingem, analyzovat současný stav využívání tohoto média u cestovních kanceláří ČR, zhodnotit případy úspěšného nasazení mobilního marketingu v celosvětovém cestovním ruchu a navrhnout vhodné nástroje k použití u cestovních kanceláří. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou nastíněny základní pojmy související s mobilním marketingem a marketingem cestovního ruchu. Praktická část je věnována výzkumu za pomoci dotazování formou ankety, pozorování a analýzy případových studií. V závěrečné kapitole praktické části jsou navrženy vhodné nástroje mobilního marketingu k použití u cestovních kanceláří.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of mobile marketing at tour operators in the Czech Republic. The aim of this work is to get to know with basic knowledge related to mobile marketing, analyze the current state of usage of this media at tour operators in the Czech Republic, evaluate cases of successful deployment of mobile marketing in global tourism and to design suitable tools for use by tour operators. The thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical section outlines the basic concepts related to mobile marketing and tourism marketing. The practical section is devoted to research with the help of questionnaire surveys, observation and analysis of case studies. In the final chapter of the practical section there are designed suitable tools of mobile marketing for use by tour operators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FIALA_Michal_K17N0016P.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Fiala_Michal_v.pdfPosudek vedoucího práce226,81 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_Michal_o.pdfPosudek oponenta práce223,79 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_Michal_p.pdfPrůběh obhajoby práce100,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.