Název: Plán projektu na transfer výrobní technologie
Další názvy: Project plan for transfer of production technology
Autoři: Panská, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Jaroslav, Ing.
Oponent: Zárubová Lucie, Ing.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40042
Klíčová slova: projekt;transport;výrobní technologie;plán;pec
Klíčová slova v dalším jazyce: project;transfer;production technology;plan;furnace
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o plánu projektu na transfer výrobní technologie ze zahraničí do podniku v České republice, neboť v současné době probíhají přípravy na uzavření dohody mezi těmito stranami. V rámci této problematiky je zde částečně rozebrán transferovaný stroj a poté jednotlivé plány. Podstatně velkou část praktické kapitoly zde zabírají plány projektu, které vedou k dosažení cíle práce. Nejdůležitějšími z nich jsou plány, které naplňují trojimperativ projektu. Jedná se především o plán času, nákladů, ale také lidských zdrojů, bez kterých by se nemohl projekt uskutečnit. Samostatnou kapitolou v této práci je také plán rizik, kde jsou identifikovaná nejvíce závažná rizika a doporučená opatření včetně strategie ošetření. Celý plán projektu poslouží firmě jako podklad pro přípravné práce projektu V kapitole 2.7 je více rozebrána použitelnost této práce a promítnutí do praxe.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with project plan for transfer of production technology from abroad to company in Czech Republic, because in these days, preparations for a conclusion of the agreement between these companies are in progress. Within this issue, it is partly described transferred machine and then individual plans. Substantial part of practical part fill project plans, which lead to achievement goals of this work. The most important plans are those which fill the triple constraint. Primarily time schedule, cost plan but also plan of human resources without which the project could not be realized. Separate chapter in this thesis is also a risk plan, where are identified the most serious risks and recommended measures including treatment strategy. The whole plan will serve to company as a basis for preparation work in the project. In the chapter 2.7, it is more discussed usability of this thesis and reflect into the practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Panska_2020.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Denisa Panska_Posudek vedouiho prace 2020_plan projektu_I.pdfPosudek vedoucího práce226,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panska - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panska Denisa o.pdfPosudek oponenta práce121,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.