Title: Plán projektu na transfer výrobní technologie
Other Titles: Project plan for transfer of production technology
Authors: Panská, Denisa
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Zárubová Lucie, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40042
Keywords: projekt;transport;výrobní technologie;plán;pec
Keywords in different language: project;transfer;production technology;plan;furnace
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o plánu projektu na transfer výrobní technologie ze zahraničí do podniku v České republice, neboť v současné době probíhají přípravy na uzavření dohody mezi těmito stranami. V rámci této problematiky je zde částečně rozebrán transferovaný stroj a poté jednotlivé plány. Podstatně velkou část praktické kapitoly zde zabírají plány projektu, které vedou k dosažení cíle práce. Nejdůležitějšími z nich jsou plány, které naplňují trojimperativ projektu. Jedná se především o plán času, nákladů, ale také lidských zdrojů, bez kterých by se nemohl projekt uskutečnit. Samostatnou kapitolou v této práci je také plán rizik, kde jsou identifikovaná nejvíce závažná rizika a doporučená opatření včetně strategie ošetření. Celý plán projektu poslouží firmě jako podklad pro přípravné práce projektu V kapitole 2.7 je více rozebrána použitelnost této práce a promítnutí do praxe.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with project plan for transfer of production technology from abroad to company in Czech Republic, because in these days, preparations for a conclusion of the agreement between these companies are in progress. Within this issue, it is partly described transferred machine and then individual plans. Substantial part of practical part fill project plans, which lead to achievement goals of this work. The most important plans are those which fill the triple constraint. Primarily time schedule, cost plan but also plan of human resources without which the project could not be realized. Separate chapter in this thesis is also a risk plan, where are identified the most serious risks and recommended measures including treatment strategy. The whole plan will serve to company as a basis for preparation work in the project. In the chapter 2.7, it is more discussed usability of this thesis and reflect into the practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Panska_2020.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Denisa Panska_Posudek vedouiho prace 2020_plan projektu_I.pdfPosudek vedoucího práce226,76 kBAdobe PDFView/Open
Panska - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce41,63 kBAdobe PDFView/Open
Panska Denisa o.pdfPosudek oponenta práce121,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.