Název: Návrh a konstrukce dálkového ovládání osvětlení v domácnosti
Další názvy: Design of remote control unit for domestic lighting
Autoři: Meisel, David
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Čermák, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4005
Klíčová slova: světelný zdroj;předřadník;fázová regulace;stmívač;dálkové ovládání;mikroprocesor;triak
Klíčová slova v dalším jazyce: light source;control gear;phase control;dimmer;remote control;microprocessor;triac
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku světelných zdrojů používaných v domácnostech. V první části práce jsou rozebrány jednotlivé typy světelných zdrojů, jejich parametry a možnosti regulace intenzity osvětlení. Druhá část práce je věnována problematice dálkového přenosu dat. Další část práce pojednává o konkrétním návrhu řešení a realizaci regulátoru intenzity osvětlení, který je řízený pomocí mikrokontroléru a umožňuje ovládání intenzity světla pomocí dálkového ovládání, jež je součástí tohoto návrhu. Na závěr práce jsou uvedeny výsledky provedeného měření spolehlivosti a dosahu navrhnutého řešení regulátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on light sources used in households. In the first part of the thesis are discussed the different types of light sources, their characteristics and possibilities of regulating the intensity of illumination. The second part is devoted to the issue of remote data transmission. Another part of the work deals with a specific solution design and implementation of the controller of light intensity, which is controlled by a microcontroller and allows control of light intensity using the remote control, which is part of this proposal. At the conclusion of the work are presented the results of the measurements of reliability and range of proposed solutions to the controller.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_David_Meisel.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041003_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce406,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041003_oponent.pdfPosudek oponenta práce414,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041003_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.