Název: Etika a korektnost v reklamě
Další názvy: Ethics and correctness in advertising
Autoři: Horníková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Zelenka Lenka, Ing.
Oponent: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40128
Klíčová slova: reklama;etika;morálka;etika v reklamě;kodex;regulace
Klíčová slova v dalším jazyce: advertisement;ethics;morality;ethics in advertising;codex;regulation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá etikou a korektností v reklamě a s nimi spojenými pojmy. Cílem této práce je zjistit, jak je veřejnost v oblasti etiky a regulace v reklamě informovaná, jak etiku v reklamě vnímá a jaké postoje vůči ní zaujímá. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy jako je reklama, etika, morálka a podnikatelská etika. Dále je popsána problematika regulace reklamy z hlediska legislativy a samoregulace včetně vybraných kontroverzních oblastí reklamy. Empirická část se věnuje dotazníkovému šetření, na jehož základě byly získány potřebné informace ke zjištění postojů spotřebitelů k etice a korektnosti v reklamě. Z výsledků šetření jsou vytvořena doporučení pro zlepšení situace v oblasti etiky v reklamě.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the ethics, correctness in advertising and concepts which are connected to it. The objective of the thesis is to find out how the public is informed in the field of ethics and regulation in advertising, how they perceive ethics in advertising and what attitudes they have towards it. In the theoretical part of this thesis are defined basic terms concerning issues such as advertising, ethics, morality and business ethics. Next chapters are focusing on regulations in advertising in terms of legislation and self-regulations including selected controversial advertising topics. The practical part deals with the questionnaire survey through which the necessary information for describing the consumer attitudes towards ethics and correctness in advertising. Based on the survey, author of the thesis made up recommendations for improvement in the field of ethics in advertising.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Hornikova .pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornikova_Kristyna_O.PDFPosudek oponenta práce215,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornikova_Kristyna_v.pdfPosudek vedoucího práce225,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hornikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce57,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.