Title: Etika a korektnost v reklamě
Other Titles: Ethics and correctness in advertising
Authors: Horníková, Kristýna
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40128
Keywords: reklama;etika;morálka;etika v reklamě;kodex;regulace
Keywords in different language: advertisement;ethics;morality;ethics in advertising;codex;regulation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá etikou a korektností v reklamě a s nimi spojenými pojmy. Cílem této práce je zjistit, jak je veřejnost v oblasti etiky a regulace v reklamě informovaná, jak etiku v reklamě vnímá a jaké postoje vůči ní zaujímá. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy jako je reklama, etika, morálka a podnikatelská etika. Dále je popsána problematika regulace reklamy z hlediska legislativy a samoregulace včetně vybraných kontroverzních oblastí reklamy. Empirická část se věnuje dotazníkovému šetření, na jehož základě byly získány potřebné informace ke zjištění postojů spotřebitelů k etice a korektnosti v reklamě. Z výsledků šetření jsou vytvořena doporučení pro zlepšení situace v oblasti etiky v reklamě.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the ethics, correctness in advertising and concepts which are connected to it. The objective of the thesis is to find out how the public is informed in the field of ethics and regulation in advertising, how they perceive ethics in advertising and what attitudes they have towards it. In the theoretical part of this thesis are defined basic terms concerning issues such as advertising, ethics, morality and business ethics. Next chapters are focusing on regulations in advertising in terms of legislation and self-regulations including selected controversial advertising topics. The practical part deals with the questionnaire survey through which the necessary information for describing the consumer attitudes towards ethics and correctness in advertising. Based on the survey, author of the thesis made up recommendations for improvement in the field of ethics in advertising.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Hornikova .pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hornikova_Kristyna_O.PDFPosudek oponenta práce215,99 kBAdobe PDFView/Open
Hornikova_Kristyna_v.pdfPosudek vedoucího práce225,39 kBAdobe PDFView/Open
Hornikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce57,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.