Název: Kryptoměny ve službách cestovního ruchu
Další názvy: Cryptocurrency in tourism services
Autoři: Majer, Petr
Vedoucí práce/školitel: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Oponent: Sadílek Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40138
Klíčová slova: blockchain;cestovní ruch;kryptoměna;marketing
Klíčová slova v dalším jazyce: blockchain;tourism;cryptocurrency;marketing
Abstrakt: V bakalářské práci je představeno a zkoumáno současné téma kryptoměn. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení významu kryptoměn ve službách se zaměřením na služby cestovního ruchu, identifikace výhod a nevýhod ze strany zákazníka a poskytovatele služeb a návrh dalšího rozvoje využití kryptoměn ve službách. V souvislosti se stanoveným cílem je bakalářská práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce vytváří teoretická východiska ke zkoumané problematice kryptoměn a sektoru služeb. Praktická část práce navazuje na vytvořená teoretická východiska vlastním výzkumem obeznámenosti a uživatelské zkušenosti českých zákazníků s kryptoměnami. Data získaná vlastním výzkumem jsou následně vyhodnocena a společně se sekundárními daty vytváří základ pro návrh dalšího rozvoje využití kryptoměn ve službách cestovního ruchu.
Abstrakt v dalším jazyce: The current topic of cryptocurrencies is presented and examined in this bachelor thesis. The main aim of the bachelor thesis is to evaluate the importance of cryptocurrencies in services with a focus on tourism services, to identify advantages and disadvantages of the customer and service provider and to propose further development of cryptocurrency utilization in services. In connection with the set goal, the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis creates theoretical basis for the investigated issues of cryptocurrencies and service sector. The practical part of the thesis builds on the theoretical foundations by own research of familiarity and user experience of Czech customers with cryptocurrencies. The data obtained by own research are subsequently evaluated and together with the secondary data they form the basis for the proposal of further development of the use of cryptocurrencies in the tourism services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kryptomeny ve sluzbach cestovniho ruchu .pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majer_Petr_v.pdfPosudek vedoucího práce121,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majer_Petr_o.pdfPosudek oponenta práce173,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Majer_p.pdfPrůběh obhajoby práce128,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.