Title: Společenská odpovědnost firem ve vybraném odvětví
Other Titles: Corporate social responsibility of companies in a chosen industry
Authors: Skybová, Eliška
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Vildová Eliška, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40157
Keywords: společenská odpovědnost firem;csr;pivovarnictví;minipivovary
Keywords in different language: corporate social responsibility;csr;brewing;microbreweries
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na společenskou odpovědnost firem v odvětví pivovarnictví, konkrétně na oblast minipivovarů. Prvním cílem práce je definice konceptu společenské odpovědnosti firem a souvisejících pojmů. Druhým cílem je představení analyzovaného odvětví pivovarnictví. V analýze je obsažené i hodnocení webových a facebookových stránek minipivovarů. Posledním cílem práce je zjistit postoj spotřebitelů ke společenské odpovědnosti minipivovarů. Výzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření. Analýza dat je provedena pomocí statistických metod. V závěru práce jsou navrhnuta opatření vedoucí ke zvýšení povědomí spotřebitelů o společenské odpovědnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on Corporate social responsibility in the brewing industry, specifically in the field of microbreweries. The first goal of this thesis is to define the concept of Corporate Social Responsibility and other related subjects. The second goal is to introduce the brewing industry. The analysis also includes a rating of the websites and Facebook pages of microbreweries. The last goal is to detect the consumer's attitude to the corporate social responsibility of microbreweries. The research is carried out with a questionnaire survey. The data analysis is accomplished by using statistical methods. In the ending, there are suggested arrangements leading to the increase in the consumer's knowledge about CSR.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Eliska Skybova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Skybova_Eliska_v.pdfPosudek vedoucího práce224,24 kBAdobe PDFView/Open
Skybova_Eliska_o.pdfPosudek oponenta práce224,01 kBAdobe PDFView/Open
Skybova_p_1.pdfPrůběh obhajoby práce47,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.