Title: Porovnání klasického uživatelského testování www stránek a testování oční kamerou
Other Titles: Comparison of classic user testing of websites to eye-tracking testing
Authors: Bechová, Kristýna
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40227
Keywords: klasické uživatelské testování;eye tracking;oční kamera;marketingový výzkum;webové stránky
Keywords in different language: classic user testing;eye tracking;marketing research;websites
Abstract: Předložená práce je zaměřena na výzkum webových stránek pomocí testování oční kamerou a klasickým uživatelským testováním. Hlavním cílem této práce je výzkum webových stránek těmito metodami, porovnání těchto dvou metod a vytvoření návrhů na zefektivnění webových stránek. Metodami výzkumu je samotný experiment a dále zúčastněné pozorování výzkumníka, dotazování v podobě standardizovaného dotazníku SUPR-Q a polostrukturovaný rozhovor. V diplomové práci je zpracován teoretický vstup, který souvisí s tématem testování webových stránek. Zabývá se marketingovým výzkumem, klasickým uživatelským testováním, testováním pomocí oční kamery a webovými stránkami jako takovými. Tyto poznatky jsou porovnány s empirickou částí diplomové práce. Praktická část obsahuje informace o webových stránkách podrobených k výzkumu, samotný návrh, realizaci, analýzu a zhodnocení výzkumu, porovnání použitých metod, porovnání s dřívějším výzkumem, následně opatření, která poslouží k zefektivnění webových stránek a finanční návrh testování.
Abstract in different language: The presented work is focused on the websites research using eye tracking testing and classical user testing. The main goal of this work is to research websites by these methods, compare these two methods and make suggestions for streamlining the websites. The research methods are the experiment and further participant observation of the researcher, questioning in the form of a standardized SUPR-Q questionnaire and a semi-structured interview. The diploma thesis deals with a theoretical input related to the topic of website testing. It is focused on marketing research, classic user testing, eye tracking testing and websites as such. These findings are compared with the empirical part of the thesis. The practical part contains information about websites submitted for research, the design, implementation, analysis and evaluation of research, comparison of used methods, comparison with previous research, followed by measures that will serve to streamline the websites and financial design of testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Bechova_Kristyna .pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
Bechova_Kristyna_v.pdfPosudek vedoucího práce226,9 kBAdobe PDFView/Open
Bechova_Kristyna_o.pdfPosudek oponenta práce226,91 kBAdobe PDFView/Open
Bechova_p.pdfPrůběh obhajoby práce53,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.