Title: Vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku jako konkurenční výhoda
Other Titles: Employee training and development in the company as competitive advantage
Authors: Voráčková, Lenka
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40256
Keywords: systém vzdělávání;vzdělávání pracovníků;rozvoj pracovníků;konkurenční výhoda
Keywords in different language: system od education;employee training;employee development;competitive advantage
Abstract: Předložená diplomová práce se zaměřuje na problematiku vzdělávání a rozvoje na konkrétním oblastním ředitelství společnosti Generali Česká pojišťovna a. s. Hlavním cílem této práce je zhodnotit systém vzdělávání a rozvoje ve zvolené organizaci a navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení v této oblasti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se vzdělávání a rozvoje. V praktické části je představena charakteristika vybrané společnosti a provedena analýza systému vzdělávání a rozvoje se zaměřením na konkrétní oblastní ředitelství a klíčovou skupinu pracovníků. Klíčovou skupinu pracovníků představují obchodní zástupci, kteří poskytují služby zákazníkům a přináší firmě konkurenční výhodu. Výstupem praktické části jsou předložené konkrétní návrhy doporučení na zlepšení systému vzdělávání a rozvoje, jejichž cílem je odstranění mezer ve vzdělávání, zajištění spokojenosti pracovníků a zvýšení jejich konkurenční výhody.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the issue of education and development at a specific regional directorate of Generali Česká pojišťovna a. s. The main aim of this thesis is to evaluate the system of education and development in the organization and to propose suitable recommendations for improvement in this area. The theoretical part explains the basic terms related to education and development. In the practical part the characteristics of the selected company are presented and the education and development system analysis is carried out with a focus on the specific regional directorates and the key group of employees. The key group of employees is represented by sales representatives who provide customer service and bring a competitive advantage to the company. The outcome of the practical part are presented concrete proposals for recommendations to improve the system of education and development, the aim of which is to eliminate gaps in education, ensure workers satisfaction and increase their competitive advantage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vorackova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova_Lenka_v.pdfPosudek vedoucího práce359,93 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova_Lenka_o.pdf (oponent).pdfPosudek oponenta práce227,13 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.