Title: Činnost logistického providera
Authors: Halama, Michal
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Chlopčík Tomáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40260
Keywords: logistika;logistický řetězec;haccp;činnosti;insourcing;outsourcing;poskytovatel logistických služeb;1pl;2pl;3pl;4pl;5pl;6pl;vedoucí logistický partner;kurýrní;expresní a balíkové služby;hopi;klient
Keywords in different language: logistics;logistics chain;haccp;activities;insourcing;outsourcing;logistics service provider;1pl;2pl;3pl;4pl;5pl;6pl;lead logistics provider;courier;express and parcel services;hopi;customer
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na vymezení prostředí, na němž působí logističtí provideři a také na představení outsourcingu v logistice. V současnosti existuje velké množství poskytovatelů logistických služeb a jejich hranice se v některých případech překrývají, proto se diplomová práce včetně vymezení prostředí věnuje také vymezení a chápání jednotlivých providerů. Pro objasnění této problematiky byl zvolen konkrétní provider, a to společnost HOPI, která je v práci blíže charakterizována a jejíž poskytované služby (činnosti) jsou v práci charakterizovány a analyzovány. V případě outsourcingu jsou důležité vztahy s klienty, jejichž obsah je ke klientům společnosti HOPI zaznamenaný. Společnost HOPI působí v logistice, kde existují především klienti dodavatelé a klienti odběratelé a rozdíl mezi těmito klienty je v práci popsán.
Abstract in different language: The submitted master thesis is focused on defining the environment in which logistics providers operate and also on the introduction of outsourcing in logistics. At present, there are a large number of logistics service providers and their boundaries overlap in some cases, so the thesis, including the definition of the environment, also deals with the definition and understanding of individual providers. To clarify this issue, a specific provider was chosen, namely the company HOPI, which is further characterized in the thesis and whose services (activities) are characterized and analyzed in detail. In the case of outsourcing, important relations are with clients, the content of which is recorded with HOPI's clients. The company HOPI operates in logistics, where are mainly clients-suppliers and clients-subscribers, and the difference between these clients is described in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Final_Halama_M.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Halama_Michal_v.pdfPosudek vedoucího práce159,53 kBAdobe PDFView/Open
Halama_Michal_o.pdfPosudek oponenta práce134,38 kBAdobe PDFView/Open
Halama_p.pdfPrůběh obhajoby práce94,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.