Title: Finanční audit
Other Titles: Financial audit
Authors: Benediktová, Lucie
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Vacík Emil, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40343
Keywords: audit;auditing;finanční audit;komora auditorů české republiky;etický kodex;právní úprava auditorské činnosti
Keywords in different language: audit;auditing;financial audit;chamber of auditors of the czech republic;international code of ethics;legal regulation of auditing in the czech republic
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá finančním auditem, kde se ověřuje účetní závěrka auditorem. Popisuje podstatu a význam finančního auditu i právní úpravu, která se auditorské činnosti v ČR týká. Obsahuje informace o Komoře auditorů České republiky, Rady pro veřejný dohled nad auditorem, Mezinárodní etický kodex i Mezinárodní standardy ISA. Je zde také popsán postup auditora při provádění auditorské zakázky, a to od činností před uzavřením smlouvy o auditu po vydání zprávy auditora. V této práci je také charakterizován vybraný podnikatelský subjekt v oblasti auditu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with financial audit, where the financial statements are verified by an auditor. It describes the essence and significance of financial audit as well as the legal regulation of auditing in the Czech Republic. It contains information about the Chamber of Auditors of the Czech Republic, the Council for Public Oversight over the auditor, the International Code of Ethics and the International Standards ISA. It also describes the auditor´s approach to performing an audit engagement, from pre-audit activities to the issuance of the auditor´s report. This work also characterizes a selected business entity in the field of audit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni audit.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
BP_Benediktova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,89 kBAdobe PDFView/Open
BP Benediktova OP.pdfPosudek oponenta práce241,12 kBAdobe PDFView/Open
Benediktova.pdfPrůběh obhajoby práce124,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.